Woekeren met ruimte

AantaI inwoners: 1.087.729

Oppervlakte 1439 km²

Aantal gemeenten: 36

Provinciale Staten: VVD 21, CDA 12, PvdA 9, D66 7, GroenLinks 5, RPF/GPV 4, SGP 2, AOV 2, SP 1

Gedeputeerde Staten: VVD 3, CDA 2, PvdA 1

Adres: Pythagoraslaan 101, Utrecht

(030) 258 91 11

Fax (030) 252 25 64

Internet: www.prvutr.nl

Sinds een gemeentelijke herindeling tien jaar geleden groeit Oudewater niet meer. De Groene Hart-gemeente telt nu bijna 10.000 inwoners en mag voorlopig jaarlijks zo'n dertig woningen bouwen `voor de eigen behoefte'. Maar Oudewater floreert. Eind dit jaar komt vier hectare bedrijventerrein in ontwikkeling, maar voor de lokale vraag is eigenlijk vijftien hectare nodig.

In Utrecht is het woekeren met de ruimte. Heuvelrug, Groene Hart en de plassen bij Loosdrecht bieden weinig speelruimte. Weliswaar bouwt de stad Utrecht nu een nieuwe wijk, Leidsche Rijn, ter grootte van Leeuwarden, maar ook elders bestaat animo. ,,Alle collega's willen stiekem bouwen'', zegt B. Levering, oud-wethouder van Montfoort en nu PvdA-kandidaat voor de Utrechtse Staten.

VVD, CDA en PvdA vormen nu zo'n 20 jaar het college van Gedeputeerde Staten, maar over bouwen zijn ze het nog niet eens. VVD en CDA zien nog mogelijkheden in het landelijk gebied. ,,Voor de leefbaarheid in de kleine kernen moet enige ruimte komen, zodat je een evenwichtige opbouw van de bevolking houdt'', zegt gedeputeerde en CDA-lijsttrekker R. Robbertsen. ,,We moeten de fanfare kunnen laten blazen en de vrijwillige brandweer kunnen laten blussen.''

Ook gedeputeerde en VVD- lijsttrekker C. van den Oosten vindt dat de kernen ,,niet op slot'' mogen. Hij ziet nog kansen voor `bescheiden' bouw in het westelijk weidegebied. Volgens PvdA-lijsttrekker J. van Bergen is er geen reden de teugels te laten vieren. Hij bepleit verbetering van de bestaande woningen en bouwen in de bebouwde kom. ,,Daar zit nog ruimte voor 60.000 woningen. We moeten daar bouwen om de rest groen te houden.''

De PvdA vindt D66 en Groen- Links aan haar zijde in de restrictieve aanpak. Dat geldt ook voor het verkeer. Voor de VVD is fors investeren in infrastructuur een ,,absolute prioriteit''. De liberalen willen de bestaande plannen uitvoeren, maar de verbreding van de A12 ,,zit nog onvoldoende in de schema's'', stelt Van den Oosten. ,,Tussen Bunnik en Veenendaal is die weg nog net zo breed als bij de aanleg in de jaren vijftig.'' Ook het CDA wil investeren in bestaande infrastructuur. Alle partijen willen meer aandacht voor het openbaar vervoer, zoals de realisatie van Randstadspoor, een metro-achtige verbinding via het bestaande spoor. Vooral voor de ontsluiting van de nieuwbouwlocaties in Utrecht, Amersfoort en Houten is openbaar vervoer een harde noodzaak.

Rekeningrijden is voor VVD en CDA onder de huidige condities onaanvaardbaar, maar PvdA'er Van Bergen vindt zo'n stellingname ,,goedkoop'', omdat het een kwestie is voor de Haagse politiek. Dat geldt volgens hem ook voor de aanpak van het fileleed. ,,We moeten niet de illusie wekken dat we als provincie de files kunnen oplossen.''

GroenLinks pleit voor een radicale omslag. Al het provinciale wegengeld moet worden aangewend voor het openbaar vervoer. Alleen voor de ontsluiting van de Vinex-bouwlocaties mag nog asfalt worden aangelegd. ,,Vooral het busvervoer in het landelijk gebied is de laatste jaren verslechterd'', zegt lijsttrekker R. Bijkerk. De kwetsbaarheid van Heuvelrug, plassen en Groene Hart is voor D66 reden om `gebiedsgedeputeerden' voor te stellen. Zo'n bestuurder kan zorgen voor samenhang in alle beleidsterreinen die een gebied raken.

    • Bert Determeijer