Leefbaar platteland

Aantal inwoners: 615.045

Oppervlakte: 5.769 km²

Aantal gemeenten: 31

Provinciale Staten: CDA 17, PvdA 14, VVD 11, FNP 3, D66 3, GroenLinks 2, RPF/SGP 2, AOV 1, GPV 1, FGF 1

Gedeputeerde Staten: CDA 3, PvdA 2, VVD 1

Adres: Tweebaksmarkt 52,

Leeuwarden

(058) 292 59 25

Fax (058) 292 51 25

Internet: www.fryslan.nl

In Friesland is sprake van een opmerkelijke eensgezindheid bij de collegepartijen CDA, PvdA en VVD. Bovendien zijn veel kwesties over de verkiezingen heengetild, zoals de verbreding van de vaarweg naar Drachten langs Earnewâld. Drachten moet beter bereikbaar worden voor grotere binnenvaartschepen, vinden Gedeputeerde Staten (GS). Verbreding en verdieping van het vaarwater roepen echter veel weerstand op bij recreatie-ondernemers en natuurbeschermers, omdat grote binnenvaartschepen dan het natuurgebied De Alde Feanen doorkruisen. Het college heeft toegezegd dat een alternatief zal worden onderzocht: het graven van een nieuw kanaal.

Ook het windmolenbeleid is in de ijskast gezet. De provincie wilde aanvankelijk uitbreiding van de windmolencapaciteit. Maar de Staten konden het niet eens worden en dat betekent dat de komende anderhalf jaar geen nieuwe windturbines worden gebouwd. Tegenstanders van grote windturbines winnen terrein. Zij vrezen aantasting van het open en weidse Friese landschap en willen een verbod op de bouw van solitaire molens en concentratie van turbines in havens en op industrieterreinen. Onder de tegenstanders bevinden zich talloze natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea en de Waddenvereniging.

De VVD maakt zich zorgen over het feit dat een groot aantal Friese natuurgebieden onder de Europese Habitat- en vogelrichtlijn gaat vallen. Vooral de beperking of het verbod op de jacht op de Waddeneilanden wordt aangevochten evenals een strengere regelgeving voor watersporters op de Friese meren.

Ook het woningbouwbeleid zal pas na de verkiezingen op de politieke agenda staan. Gedeputeerde Staten willen dat buurgemeenten van grote gemeenten als Leeuwarden, Heerenveen en Smallingerland langer doen over het volbouwen van hun areaal voor nieuwbouw. Bovendien mogen de kavels niet goedkoper zijn dan in de grote gemeenten. Op die manier moet de trek naar de dorpen, die ten koste gaat van de versterking van de Friese hoofdstad, worden ingedamd. De kleinere gemeenten zijn tegen, omdat ze verloedering van het platteland vrezen.

De Frysk Nasjonale Partij (FNP), die zichzelf als ,,de legitieme vertegenwoordiging van het Friese volk'' ziet, is tegen de door GS voorgestelde indeling in economische zones: de A7-zone (Sneek-Joure-Heerenveen-Drachten) en de Westergozone (Leeuwarden-Franeker-Harlingen), waar bedrijvigheid moet worden geconcentreerd. Spreiden van wonen en werken over de hele provincie heeft de voorkeur van de Friese partij. ,,Stad en platteland moeten zich beide harmonisch ontwikkelen'', zegt FNP-lijsttrekker J. van der Baan. De PvdA zegt te kiezen voor sterke steden en een leefbaar platteland. Dorpen moeten als dorp herkenbaar blijven en geleidelijk kunnen groeien, menen de sociaal-democraten. Het CDA onderstreept het belang van het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector.

D66 meent dat Friesland rijp is voor `paars'. Dat zou betekenen dat het CDA als grootste partij wordt gewipt. Het CDA en de VVD willen de bestaande coalitie het liefst voortzetten met de PvdA. Voor de PvdA is dit echter nog lang geen uitgemaakte zaak.

    • Karin de Mik