Hoop voor havens

AantaI inwoners: 370.501

Oppervlakte: 2.947 km²

Aantal gemeenten: 17

Provinciale Staten: VVD 12, CDA 9, PvdA 8, SGP 6, D66 3, GPV/RPF 3, Zeeuws-Vlaamse Volkspartij (ZVV) 2, Delta Anders 1, AOV 1, Groen Links 1, Lijst Stoffels 1

Gedeputeerde Staten: VVD 2, CDA 2, PvdA 2

Adres: Abdij 6, Middelburg

(0118) 63 10 11

Fax (0118) 62 69 49

Internet: www.zeeland.nl

Sinds minister Pronk (VROM) vorige week een bezoek aan de Maasvlakte bracht, staat de toekomst van de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen in het brandpunt van de belangstelling in Zeeland. Pronk twijfelt over de aanleg van een Tweede Maasvlakte voor de kust, zo liet hij weten. Dat komt de Zeeuwen goed uit. De negen partijen zijn het er unaniem over eens: Vlissingen en Terneuzen kunnen veel beter worden benut dan de uitgestrekte kaden van de containerterminal van ECT. Pronk wil het Zeeuwse alternatief `nader onderzoeken' en daar was zelfs de lijsttrekker van milieupartij Delta Anders `prettig verrast' over. Wellicht dat nu eindelijk de leegloop van Zeeuwse jongeren naar de Randstad kan worden gestopt.

In Den Haag staat Zeeland te boek als `het vleesgeworden poldermodel'. De Zeeuwen zelf zijn er maar wat trots op. ,,Alleen door consensus kunnen wij als kleine provincie een vuist maken richting Den Haag'', legt gedeputeerde en CDA-lijsttrekker L. Coppoolse uit. De praktijk wijst uit dat het beleid de afgelopen vier jaar nauwelijks werd aangevochten door de oppositie, inclusief de relatief grote SGP-fractie. Alleen voor de subsidiëring van de regionale omroep stak deze partij een stokje. Een emotioneel debat over ontpoldering langs de Westerschelde eindigde in eensgezindheid; slechts D66 blijft fel voorstander van ontpoldering.

Alle partijen zijn het erover eens dat de gezondheidszorg toegankelijker moet worden, vooral nu de vergrijzing in Zeeland steeds verder doorzet. Zelfs het kabinetsbesluit om de kerncentrale in Borssele te sluiten, wekte niet de verwachte beroering. CDA, VVD, de Zeeuws-Vlaamse Volkspartij (ZVV) en de kleine christelijke partijen zijn tegen het besluit, maar lijken zich schoorvoetend te schikken in het lot van de Bol van Borssele.

Weinig wapengekletter dus. Tenzij de twistgesprekken tussen PvdA-lijsttrekker en gedeputeerde D. Bruinooge en de voorman van de ZVV, M. Stoffels, tot het politieke debat mogen worden gerekend. Het tweetal lag de afgelopen jaren regelmatig in de clinch over (het gebrek aan) economische bedrijvigheid in Zeeland.

Stoffels vindt zijn PvdA-collega te optimistisch over de toekomst van het eilandenrijk. ,,Door zijn slaapverwekkende consensuspolitiek heeft Zeeland grote moeite om investeerders en bedrijven aan te trekken.'' Het is een denktrant die bij Bruinooge in het verkeerde keelgat schiet. Aan de hand van de provinciale werkloosheidscijfers – een daling van 25 procent in vier jaar tijd – probeert hij aan te tonen dat Zeeland het bovengemiddeld goed doet. En over het aantrekken van investeringen maakt hij zich al helemaal geen zorgen: zijn veelgeroemde sociaal-economisch beleidsplan werd unaniem aanvaard.

    • Danielle Pinedo Zeeland