Geringe aanpassing van nieuwe landbouwplannen

De Europese Commissie is bereid op minimale punten haar voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid aan te passen. Dat bleek gisteren uit de wijzigingen die de Duitse voorzitter Funke aan zijn collega's van de raad van Europese ministers van Landbouw heeft voorgelegd. De raad is deze week bijeen om overeenstemmming te bereiken over het beleid zoals dat is geschetst in Agenda 2000. Daarin zijn onder meer de contouren aangegeven voor het Europees beleid voor de landbouw in de jaren 2001 tot 2006.

De wijzigingsvoorstellen die Funke gisteren deed hebben betrekking op het zuivel- en het rundvleesbeleid. In Agenda 2000 wordt voorgesteld de vaste prijs voor melk met 15 procent omlaag te brengen en boeren – ter gedeeltelijke compensatie – premies te geven op het aantal koeien dat ze hebben. Daarnaast zou er 1 procent verruiming van het melkquotum voor jonge boeren en 1 procent meer quotum voor boeren in berg- en arctische gebieden moeten komen. Met dat voorstel heeft geen van de lidstaten ingestemd. In plaats hiervan stelt Funke nu voor jonge boeren 1 procent quotumverruiming te geven en boeren in berg- en arctische gebieden een half procent. Daarnaast zou er een ,,X-percentage verruiming van het melkquotum moeten komen, dat moet worden verdeeld over nader te bepalen lidstaten.'' Dat voorstel is voor de Nederlandse minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) volstrekt onaanvaardbaar. Nederland heeft vorige maand al gesteld de verruiming voor jonge boeren en boeren in berg- en arctische gebieden uit de lucht gegrepen te vinden. Apotheker kan evenmin akkoord gaan met het andere deel van het voorstel, waarbij noch de percentuele verruiming van het quotum, noch de lidstaten die dat ten goede komt vaststaat.

Ook op het gebied van het rundvlees kan de voorzitter vooralsnog niet rekenen op steun van Nederland. Funke kwam gisteren met plannen om sommige boeren extra premies te geven. Ook een regeling voor het stimuleren van extensivering (het houden van minder dieren per hectare) is in een nieuw voorstel versoepeld. Bovendien worden Spanje en Portugal tegemoet gekomen in hun wens premies te geven aan boeren die meststieren houden.

    • Bram Pols