Belasting

Wie zich in het buitenland vestigt, krijgt te maken met allerlei praktische problemen. In welk land moet belasting worden betaald, hoe zit het met het onderwijs voor de kinderen en welke verzekeringen blijven geldig?

Wie uit Nederland vertrekt en er ook geen inkomsten geniet, is niet langer belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Maar bij tijdelijke uitzending naar het buitenland ligt dit vaak anders. De fiscale gevolgen worden in grote mate bepaald door de woonplaats. Nederland en veel andere landen maken een onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners. De belasting over het wereldinkomen wordt doorgaans geheven in het land waarvan men inwoner is. In Nederland kan men worden aangemerkt als binnenlands belastingplichtige of buitenlands belastingplichtige. Wie Nederland langer dan een jaar verlaat om in het buitenland te gaan wonen en werken, wordt door de Nederlandse fiscus als buitenlands belastingplichtige beschouwd, zolang er ook nog inkomsten uit Nederland komen. Het inkomen dat in het buitenland wordt genoten, wordt meestal door de fiscus daar belast.

In bepaalde gevallen blijft een aantal zaken belast in Nederland, ook als men geen fiscaal inwoner meer is. Dit zijn onder meer de inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland, Nederlandse uitkeringen (zoals WAO of AOW), inkomsten uit een eigen woning en andere onroerende zaken in Nederland. Bij tijdelijke uitzendingen naar het buitenland is het niet altijd duidelijk wat de woonplaats is. Zeker als degene die verhuist de Nederlandse woning aanhoudt. Bij de vaststelling van de (fiscale) woonplaats geldt een aantal criteria. Zwaarwegend zijn de duur van de uitzending en de woonplaats van het gezin van de persoon die wordt uitgezonden. Is de uitzending voor langer dan een jaar en verhuist het gezin mee, dan is men al gauw buitenlands belastingplichtige. Andere bepalende vragen bij de vaststelling van de woonplaats: wat is het karakter van de nieuwe huisvesting in het buitenland (koophuis of tijdelijk huren), is men nog ingeschreven bij het bevolkingsregister, in welk land is men lid van verenigingen, waar staat de auto geregistreerd, waar gaan de kinderen naar school.

Als iemand binnenlands belastingplichtig blijft, wil dat niet zeggen dat de buitenlandse fiscus buitenspel staat. Afhankelijk van het land kan ook daar belasting worden geheven op inkomsten. Deze heffing heeft veelal betrekking op de inkomsten uit de daar verrichte arbeid. Om een dubbele heffing te voorkomen heeft Nederland met ongeveer zestig landen belastingverdragen gesloten. Alle verdragen zijn verschillend. Dus om te bepalen waar welke belastingen moeten worden betaald, is het raadzaam het betreffende verdrag te raadplegen. De verdragen zijn met bijna alle Europese landen gesloten; verdragen met Afrikaanse landen zijn schaars. Bij uitzending naar een niet-verdragsland kan Nederland eenzijdig een vermindering van belasting geven om dubbele heffing te voorkomen.

Bij gehuwde buitenlands belastingplichtigen worden zogenoemde niet verzelfstandigde inkomensbestanddelen (onder meer eigen woning) niet langer toegeschreven aan de echtgenoot met het hoogste persoonlijke inkomen. Voor de bepaling van de in Nederland verschuldigde vermogensbelasting geldt dezelfde methodiek. Als vermogen voor een buitenlands belastingplichtige kan worden gerekend: bezittingen en schulden die behoren tot een onderneming, het aandeel in (het juridische) eigendom van een woning en andere onroerendgoedzaken, de hypotheekschuld daarop en de rechten op een aandeel in winst in een Nederlandse onderneming.

Het is raadzaam voor vertrek contact op te nemen met de belastingdienst of een belastingadviseur. Lopende zaken kunnen worden afgehandeld en de inspecteur zal vaststellen of iemand buitenlands belastingplichtige is. Ook is het mogelijk een gemachtigde aan te wijzen die de belastingzaken kan waarnemen en als postadres voor de belastingdienst kan dienen.

Voor algemene informatie is er de belastingtelefoon. 08 00 05 43. Meer specieke informatie bij het eigen belastingkantoor. Internet: www.belastingdienst.nl. Ook is er de Dienst Particulieren Buitenland: Schakelweg 5, 6401 DJ, Heerlen, (045) 573 66 66

Sociale verzekeringen

Een tijdelijke uitzending naar het buitenland kan gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen. Persoonlijke factoren bepalen de verzekeringsplicht: het land en de duur van uitzending, waar verblijft het gezin, waar is de werkgever gevestigd en wat zijn de sociale en financiële banden met Nederland? Belangrijk is de categorie van het nieuwe werkland: de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, de landen waarmee Nederland een sociaal verzekeringsverdrag heeft, of de niet-verdragslanden.

Als stelregel geldt het zogenoemde werklandbeginsel: een werknemer is verzekerd in het land waar de werkzaamheden worden verricht. Toch is het in veel gevallen mogelijk de verzekeringen in Nederland aan te houden. Bij tijdelijke uitzending door een onderneming zijn vooral de duur van het verblijf in het buitenland en de locatie daarbij van belang. Bij een verblijf van minder dan een jaar binnen de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein blijven in de meeste gevallen de Nederlandse verzekeringen van kracht. Er moet wel in het buitenland een `E-101 verklaring' worden overlegd, die aangeeft dat de verzekeringen in Nederland doorlopen. Ook bij een uitzending tot vijf jaar is het soms mogelijk in Nederland verzekerd te blijven. Bij een verblijf van langer dan vijf jaar geldt de sociale verzekeringswetgeving van het werkland.

Bij uitzending naar een verdragsland (onder meer de VS, Canada, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland) hangt het van het verdrag af of de Nederlandse verzekeringen blijven gelden. De inhoud van de verdragen zijn op te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. In niet-verdragslanden wordt de verzekeringsplicht beoordeeld op grond van de daar geldende wetten. Het is in deze gevallen wel mogelijk in Nederland vrijwillige verzekeringen af te sluiten. Met de bedrijfsvereniging als het om werknemersverzekeringen (WAO, WW) gaat en met de Sociale Verzekeringsbank als het de AOW en ANW betreft. Als het gezin in Nederland blijft wonen en de werknemer in dienst blijft bij een Nederlandse werkgever, blijven de verplichte verzekeringen in Nederland van kracht.

Wat betreft pensioenen verschillen de regelingen zeer sterk per land. Het is vaak moeilijk het Nederlandse pensioen af te stemmen op de regeling in het buitenland. Mede om pensioenbreuk te voorkomen zorgen de meeste bedrijven daarom dat de Nederlandse pensioenregeling voor de werknemer blijft gelden. Wie zelf een pensioenbreuk moet voorkomen, kan het beste contact opnemen met zijn verzekeraar.

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen. Postbus 19260, 3501 DG, Utrecht,

(030) 230 67 55. Internet: www.vsv.nl

Onderwijs

Expats hebben verschillende mogelijkheden voor de scholing van hun kinderen. De eerste is de kinderen naar een lokale school sturen. Wie eraan hecht dat de kinderen ook Nederlands onderwijs krijgen, kan terecht bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. De stichting heeft contact met ongeveer 220 scholen in ruim 70 landen. Dit kunnen volledig Nederlandse scholen zijn of internationale scholen waar behalve het vaste lesaanbod ook Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) wordt geboden. In driekwart van de gevallen gaat het om basisonderwijs.

Wereldwijd zijn er bijna 400 internationale scholen. Deze bieden eveneens uitkomst voor het voortgezet onderwijs. De scholen leiden op tot het Internationaal Baccalaureat dat veelal toegang verschaft tot Nederlandse universiteiten. Er zijn in Europa ook enkele Europese scholen die een ander diploma uitreiken. Het jaarlijks lesgeld bedraagt meestal tussen de 10.000 en 20.000 gulden.

Een andere mogelijkheid is zelf lesgeven of te laten geven. Dit kan in samenwerking met de Wereldschool, een onderdeel van het IVIO (Instituut voor Individueel Onderwijs). De programma's zijn bedoeld voor mensen zonder didactische achtergrond en zijn beschikbaar voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met kinderen in het voortgezet onderwijs. Huiswerk wordt door de ouder nagekeken en via fax of e-mail naar een docent in Nederland gestuurd. Deze geeft adviezen. Het kind kan ook in een internaat of gastgezin in Nederland blijven. Internaten herbergen zelf een school of zijn verbonden aan een school in de buurt.

Informatie: Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, Parkweg 20a,2271 AJ Voorburg, (070) 386 66 46, fax (070) 387 31 54, Internet www.snob.nl

Stichting IVIO afdeling Wereldschool. Postbus 37, 8200 AA, Lelystad, (0320) 22 99 99.