Politiek als wiskunde

Gaarne wil ik enige opmerkingen maken n.a.v. Mark Kranenburgs column `Politiek als Wiskunde' (NRC Handelsblad, 4 februari), waarmee ik het in grote lijnen eens ben. De wijze waarop de `overheid' aanrommelt met zogenaamde `gegevens' kan het best worden omschreven met de z.g. GIGO-regel `Garbage In Garbage Out'. Houd eens op met al het pseudo-exacte gemillimeter

Ik moet echter bezwaar maken tegen de passage betreffende wijlen mijn broer prof.dr.ir. C.W. Kosten. Hij is bijna een kwart eeuw dood. En dan gaat het niet aan hem op één hoop te gooien met de tegenwoordige milimeteraars. Mijn broer was van het begin af (in de dertiger jaren) aan de TU Delft bezig met `akoestiek'. Hij was een voorvechter van het behoud van het milieu. In een vroeg stadium (hij overleed in 1976) bemoeide hij zich in kritische zin met de `bulderbaan'. Als je iets wil bestrijden (i.c. geluidsoverlast) moet je weten waarover je praat; hier moet je dus de geluidsoverlast kunnen `meten'. Uit deze achtergrond ontstonden de helaas naar mijn broer genoemde `eenheden van lawaai'. Deze zou zich echter nooit hebben laten spannen voor het karretje van de tegenwoordige model-freaks.

Een ander punt uit Kranenburgs artikel betreft het rekeningrijden. Ik ben een voorstander van `rekeningrijden' maar dan wel graag zindelijk, op dezelfde manier als we water, gas en elektriciteit achteraf betalen aan de hand van behoorlijk gemeten verbruik. En daar voldoet de voorgestelde klungelige methode niet aan! Tegenwoordig moet het toch technisch mogelijk en betaalbaar zijn om bij te houden waar alle voertuigen in een bepaalde area zich bevinden. Kentekens bovenop. Waarneming vanaf hoge punten, c.q. satellieten. Aldus kan men het gebruik van de wegen gedetailleerd en categoriaal vervolgen, waarna toerekening per nota geschiedt aan de hand van vrij te kiezen maatstaven (gedifferentieerd naar tijd en verbruikerscategorieën). Wijziging van deze kenmerken veroorzaakt geen rampen. Men kan het hele zich ontwikkelende verkeersbeeld direct of naderhand laten bekijken door `verkeersfouten', die verkeerszondaren en spookrijders kunnen `behandelen'.

    • DR.IR. L. KOSTEN