Kabinet wil onderzoek waterbeheer na 2000

Er komt een onafhankelijke commissie die het kabinet gaat adviseren over noodzakelijke aanpassingen van de waterhuishouding in de komende decennia met het oog op de stijgende zeespiegel en bodemdaling in Nederland. Ook trekt het kabinet nog deze regeerperiode ruim 150 miljoen gulden extra uit voor bestrijding van wateroverlast bij extreme omstandigheden zoals dit najaar in West- en Noord-Nederland.

Dit blijkt uit de Vierde Nota Waterhuishouding en de nota Aanpak Wateroverlast die het kabinet vanmiddag zou presenteren. In de Vierde Nota Waterhuishouding staat het waterhuiskundig beleid voor de periode tot 2006 beschreven, en geeft het kabinet een aanzet voor het waterbeheer in de volgende eeuw. Tot 2015 maakt de regering ruim 3 miljard gulden extra vrij voor de bescherming tegen overstromingen.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris De Vries (Waterstaat) na de recente wateroverlast in september en oktober een actieplan opgesteld met aanvullende maatregelen om overlast en schade te beperken. Zo krijgen de gemalen in IJmuiden, Nieuwegein en Gouda extra capaciteit. Daarnaast wordt de afvoer van water uit het IJsselmeer verbeterd, en wil de staatssecretaris de uitvoering van verruimende maatregelen voor de grote rivieren versnellen.

In de Vierde Nota Waterhuishouding neemt het kabinet definitief afscheid van waterbeheer door het verhogen van de dijken en het insnoeren van de rivieren. In plaats daarvan pleit de nota voor een duurzame veiligheid voor lage delen van Nederland door de veerkracht van de watersystemen te vergroten. Dat is volgens het kabinet alleen mogelijk door maatregelen te nemen die aansluiten bij natuurlijke processen, zoals het vergroten van de uiterwaarden van de rivieren. Ook wil het kabinet in de komende jaren gebieden aanwijzen die onder water gezet kunnen worden bij zeer hoge waterstanden. Op die manier neemt de kans op overstromingen in andere delen van Nederland af.

Verder worden de waterschappen nauwer betrokken bij het opstellen van streek- en bestemmingsplannen, en krijgt het waterbeheer een `ordenende functie' bij het opstellen van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die het kabinet nog dit jaar presenteert. De komende jaren wordt ruim 750 miljoen gulden extra geïnvesteerd in natuurontwikkeling in onder meer het IJsselmeergebied en de zuidelijke delta. Voor het schoonmaken van de waterbodems en het uitbaggeren van de rivieren komt nog deze kabinetsperiode 135 miljoen gulden beschikbaar.