Gedeeltelijk afgekeurd en niet meer welkom (4)

Bij de discussie over de toename van de WAO wordt te gemakkelijk een verband verondersteld tussen de rol van de medicus en het resultaat van de keuring. Bedrijfs- en verzekeringsartsen lijken, met andere partijen, deze beeldvorming te bevestigen en te erkennen dat zij bij de WAO-intrede een belangrijke rol vervullen, getuige hun signalen dat zij enerzijds onder de druk van de Haagse waan van de dag hun criteria moeten herzien en anderzijds van werkgeverszijde de roep om strengere beoordelingen ervaren.

Die realiteit is complexer: indien, bijvoorbeeld, de verdeling van WAO'ers naar regio een weergave zou moeten zijn van de kwaliteit van het medisch handelen per regio, dan zou het slecht gesteld zijn met het niveau van de gezondheidszorg en zou de tweedeling in Nederland allang, zij het geografisch, haar intrede hebben gedaan. De samenhang tussen werkloosheid en WAO illustreert eveneens de rol van niet-medische factoren.

Verzekerings- en bedrijfsartsen zouden zichzelf èn de WAO-discussie een dienst bewijzen wanneer ze de hen toebedachte taak zouden relativeren.

    • P. Wijnheymer