Onderwijs heeft CAO; akkoord politie zeer nabij

Minister Hermans (Onderwijs) en de onderwijsbonden hebben vanochtend vroeg een principe-akkoord bereikt over een onderwijs-CAO. In de loop van de ochtend tekende zich ook een akkoord af tussen minister Peper (Binnenlandse Zaken) en de politiebonden over de politie-CAO.

Onderdeel van het akkoord over de politie-CAO is dat Peper alsnog de omstreden 35 miljoen gulden zal bijpassen. Peper weigerde het CAO-akkoord te tekenen, omdat die 35 miljoen gulden te duur was uitgevallen.

Peper en de bonden zijn nu informeel een constructie overeengekomen waarbij de lonen in de schalen zeven en acht alsnog naar beneden bijgesteld worden. Ter compensatie wordt een zogenoemde flexibiliseringstoeslag toegevoegd, zodat het feitelijke salaris gelijk blijft aan de afgesproken bedragen.

Hermans biedt het onderwijzend personeel een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 februari en een eenmalige oudejaarsuitkering van 0,6 procent in 1999.

Daarnaast belooft Hermans een betere doorstroming naar hogere loonschalen voor het onderwijspersoneel vanaf januari 2000. Dit wordt bereikt door de salarisstops waarbij leraren drie jaar lang geen loonsverhoging krijgen, af te schaffen. Leraren die in het verleden nadeel hebben ondervonden van deze regeling, worden gedeeltelijk gecompenseerd. Schoolleiders krijgen vanaf volgend jaar een toelage op hun inkomen.

Een moeilijk punt in de onderhandelingen was vanaf het begin af aan de invoering van `competentiebeloning'. Het kabinet had daar 215 miljoen gulden voor gereserveerd. De bonden wezen de competentiebeloning af, omdat ze vinden dat de prestaties van de leraren onmeetbaar zijn en de één dus niet meer betaald kan worden dan de ander. In de nieuwe CAO wordt het geld dat beschikbaar was voor competentiebeloning, ingezet om het personeelsbeleid te moderniseren, maar schoolbesturen kunnen zelf bepalen op welke manier dat gebeurt.

Onderhandelaar Ton Rolvink van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt dat hij nooit zijn handtekening had kunnen zetten onder een akkoord met competentiebeloning in de vorm zoals Hermans die voor ogen had. ,,Ik had het er liever helemaal uit gehad, maar nu hebben we het zo omgevormd dat we er mee kunnen leven. Het wordt ingezet voor de ontwikkeling van het personeel. Dat kan ook bijvoorbeeld gaan om scholing of begeleiding.''

Wanneer de schoolleiding dat wenselijk acht, kan de ene leraar meer betaald worden dan de ander. Maar daarvoor moet het bestuur de goedkeuring hebben van medezeggenschapsraad. Daarnaast moeten eerst objectieve criteria voor de competentiebeloning zijn ontwikkeld. Bovendien mag niemand in salaris worden teruggezet (demotie). De bonden zullen het akkoord met een positief advies aan de leden voorleggen. Hiermee is de landelijke staking op 9 februari van de baan.

De CAO kost dit jaar ongeveer 625 miljoen gulden en volgend jaar 725 miljoen gulden. Dat bedrag loopt op tot 800 miljoen gulden structureel in de jaren daarna, omdat sommige afspraken een lange looptijd hebben. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de minister daarmee binnen zijn eigen begroting blijft.

ONDERWIJS-CAO: pagina 3

POLITIE-CAO3