Apothekers in loondienst toegestaan; Voor meer concurrentie:

DEN HAAG, 28 NOV. Apothekers mogen van het kabinet in loondienst treden van anderen dan apothekers of ziekenhuizen. Als het parlement hiermee instemt, kunnen apothekers ook gaan werken voor drogisterijketens verzekeraars, groothandels of medicijnfabrikanten. Dit moet de concurrentie tussen apothekers bevorderen.

Het kabinet stemde gisteren in met een wijziging van het 'Besluit uitoefening artsenijbereidkunst', dat apothekers verbiedt in loondienst te werken van anderen dan apothekers of ziekenhuizen. Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling van de Interdepartementale werkgroep geneesmiddelendistributie uit 1994.

Het is de tweede maatregel die in korte tijd wordt genomen om concurrentie tussen apothekers te vergroten. Eerder dit jaar stemde de Tweede Kamer ermee in dat ziekenhuisapothekers medicijnen gaan leveren aan patienten die niet (meer) in het ziekenhuis liggen.

Het verbod op werken in loondienst werd indertijd ingevoerd om de apotheker zo onafhankelijk mogelijk zijn vak te kunnen laten uitoefenen. Maar inmiddels, zo erkent minister Borst (Volksgezondheid) in de toelichting op haar wijzigingsvoorstel, wordt dat verbod al op grote schaal omzeild. Daartoe zijn vaak ingewikkelde - en dure - constructies bedacht waarbij apothekers in dienst zijn van stichtingen of van gezamenlijk beheerde vennootschappen.

Het opheffen van het verbod maakt deel uit van het pakket maatregelen dat in het regeerakkoord werd aangekondigd om de stijgende uitgaven voor de medicijnen in de hand te krijgen. Eerder deze week zei Borst tijdens de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer veel te verwachten van de concurrentie door apothekers die in dienst treden van drogisterijketens. De suggestie uit de Kamer om drogisten medicijnen te laten afleveren, wees de minister toen van de hand. “Maar met een apotheker in dienst die verantwoordelijk is voor de aflevering van die medicijnen, kan er stevig met de prijzen van de openbare apothekers worden geconcur- reerd', aldus Borst. Een apotheker kan volgens haar goed toezicht houden op de medicijnverstrekking in meerdere drogisterijen.

“Hij hoeft niet voortdurend aanwezig te zijn. Dat is een apotheker in een openbare apotheek ook niet', aldus Borst.

De minister had al eerder aangekondigd dat ze onder meer zorgverzekeraars wil belasten met de inkoop van geneesmiddelen. Ook zouden deze eigen apotheken mogen gaan opzetten, maatregelen waarvoor het ook noodzakelijk is om praktiserende apothekers in dienst te nemen.

In de toelichting op het voorstel dat nog voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd, waarschuwt Borst er wel voor dat de maatregel ook averechts kan uitpakken: groothandels en farmaceutische bedrijven kunnen dan ook apothekers in dienst nemen. Die kunnen dan onder druk van hun werkgever bij voorkeur de nieuwste en dus vaak ook de duurste medicijnen gaan leveren. Maar de minister verwacht dat de verzekeraars straks voldoende tegenspel zullen kunnen bieden.

Wel verwacht zij dat vooral kleinere apotheken door bedrijven en groothandels zullen worden overgenomen. De groothandel OPG bezit inmiddels al zo'n vijftig apotheken.