Rekenkamer: helft uitgaven van overheid kan niet verantwoord

DEN HAAG, 27 NOV. De helft van de overheidsuitgaven, circa tweehonderd miljard gulden, valt niet “systematisch te verantwoorden' tegenover het parlement. Dit zegt dr. A. Havermans, lid de Algemene Rekenkamer, vandaag in een vraaggesprek met het Financieele Dagblad.

Het controleren van publieke uitgaven wordt moeilijker doordat de rijksoverheid de afgelopen jaren veel taken heeft overgedragen aan lagere overheden en aan verzelfstandigde instanties, zo stelt Havermans. De Rekenkamer wil de komende jaren vooral beter greep krijgen op de controle van de uitgaven door zogeheten zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak.

In een reeks rapporten heeft de Rekenkamer de afgelopen jaren al gesteld dat zij de publieke uitgaven in diverse sectoren niet goed kan controleren. Met name in de zorgsector bij de sociale zekerheid, het openbaar vervoer, woningcorporaties en bij de besteding van Europese subsidies zou het verloop van de geldstromen niet goed te controleren zijn.

Havermans wijst erop dat de rijksoverheid de afgelopen jaren veel taken heeft doorgeschoven naar andere overheden en instellingen zonder daarbij heldere afspraken te maken over de verantwoording van de boekhouding. De Rekenkamer vindt dat deze financiele spelregels alsnog moeten worden opgesteld. Over vijf jaar zouden ministers volledig verantwoording tegenover het parlement moeten kunnen afleggen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven op `sector-niveau', aldus de Rekenkamer, die hiervoor een `strategisch plan' heeft opgesteld.

Het Tweede-Kamerlid Van Walsem (D66), voorzitter van de Commissie voor de Rijksuitgaven, zegt het streven van de Rekenkamer naar betere controle van uitgaven door verzelfstandigde overheidsorganen van harte te steunen. Hiervoor zijn niet alleen betere financiele afspraken in diverse sectoren nodig. Ook de bevoegdheden van de Rekenkamer moeten worden uitgebreid, zodat deze controle kan uitoefenen op uitgaven van gemeenten en provincies die vallen onder ministeriele verantwoordelijkheid.