TIJDSCHRIFTEN

Belangrijke tijdschriften over de Nederlandse taal:

Levende Talen Maandblad van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Bureau Levende Talen, Postbus 75148, 1070 AC Amsterdam. Populair-wetenschappelijk, praktijkgericht.

Naamkunde Jaarboek. Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam. Over (de geschiedenis van) geografische namen en persoonsnamen.

Nederlands van Nu Tijdschrift van de Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) die de kennis en het gebruik van het Algemeen Nederlands in Vlaanderen wil bevorderen. Verschijnt vijfmaal per jaar. Redactieadres: Peter Debrabandere, hoofdredacteur, Bellemstraat 57 bus 1, B-9880 Aalter. Bedoeld voor een algemeen publiek.

Ons Erfdeel Algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift. Verschijnt vijfmaal per jaar. Uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel. Deze stichting wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Nederland en Vlaanderen in het buitenland bekendmaken. Adres: Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem. Geschreven voor een algemeen publiek.

Onze Taal Het Genootschap Onze Taal stelt zich ten doel `het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen die haar gebruiken meer begrip en kennis daarvan bij te brengen'. Het maandblad wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen. Niet alleen de deskundige is aan het woord in Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid ook. Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar. Redactieadres: Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag. Verreweg het grootste tijdschrift over taal in Nederland en Belgie (oplage 46.000), met populair geschreven stukken.

Over Taal Bestaat sinds 1 januari 1998 als opvolger van Taalbeheersing in de praktijk. Verschijnt vijfmaal per jaar en staat onder hoge bescherming van het Vlaams Parlement. Redactiesecretariaat: Uitgeverij UGA, Patrick Van Assche,Stijn Streuvelslaan 73, B-8501 Kortrijk-Heule. Bedoeld voor een groot publiek, namelijk `voor al die Vlamingen die het Nederlands als een vanzelfsprekendheid ervaren en die er dag in dag uit in leven en mee werken, voor alle taalminnaars, taalparticularisten, taalzuiveraars taalwerkers, taalpuriteinen, taalfanaten, taalfilosofen (..)'

Taal en Letteren De Knipselkrant Taal en Letteren is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Taalunie en Sdu Uitgevers. Taal en Letteren wil een breed beeld schetsen van de aandacht die het overheidsbeleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de Nederlandse en Vlaamse dag- en opiniebladen krijgt. Verschijnt wekelijks. Sdu, Johannes de Bie, (070) 378 96 64.

De Talen Tijdschrift voor iedereen met interesse in talen en vertalen. Verschijnt tienmaal per jaar. Redactie algemeen: drs. M. Lemmens, Kalverhof 57, 6241 CZ Bunde. Populair geschreven, met de nadruk op praktische vertaalproblemen.

Trefwoord Jaarboek. Redactieadres: Nicoline van der Sijs, HoogHiemstraplein 103, 3514 AX Utrecht. Vakblad voor woordenboekmakers en liefhebbers van woordenboeken. Leesbaar geschreven met een mengeling van lichte en zware kost.

Van Dale Taalbrief Verschijnt tienmaal per jaar. Redactieadres: Jeldican & het woord, Postbus 623, 3500 AP Utrecht. Gericht op de zakelijke markt; geeft minutieuze schrijfadviezen.

Een overzicht van alle tijdschriften over Nederlandse taal- en letterkunde staat in de Bibliografie van de Nederlandse taal en literatuur (BNTL) postbus 90407, 2509 LK Den Haag, (070) 314 02 51.