Recordbestedingen dragen economie

ROTTERDAM, 26 NOV. Uitbundige consumptieve bestedingen hebben in het derde kwartaal gezorgd voor een economische groei van 3,4 procent. Het tempo waarin de economie groeit neemt af, en de industriele productie is inmiddels in een dal geraakt.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen vrijgaf over het derde kwartaal. Volgens een voorlopige raming bedroeg de volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal 3,4 procent op jaarbasis. Dat is minder dan de 4,3 procent die de economie gemiddeld groeide in de eerste helft van dit jaar.

Consumentenbestedingen hebben ook in het derde kwartaal bovengemiddeld bijgedragen aan de economische groei. De bestedingen namen met 4,8 procent toe. Dat is het hoogste groeicijfer dat het CBS ooit heeft gemeten.

Met name de uitgaven aan duurzame consumptiegoederen stegen zeer fors, met 11,0 procent ten opzichte van het derde kwartaal 1997. In “schril contrast' daarmee staan de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen, die met 1,8 procent daalden. Het CBS had vanmorgen nog geen verklaring voor dit verschijnsel. Toenemende werkgelegenheid en de nog steeds stijgende huizenprijzen kunnen factoren zijn achter de forse bestedingsgroei. Een negatief effect van het consumentenvertrouwen, dat in september sterk daalde, komt in de cijfers niet naar voren. Een CBS-woordvoerder wees er op dat het vertrouwen in het economisch klimaat voor het grootste deel verantwoordelijk was voor de lagere telling van het consumentenvertrouwen. De koopbereidheid, die het voornemen meet om duurzame goederen aan te schaffen, bleef veel beter op peil.

Volgens B. van der Berg van het economisch bureau van ABN Amro waren alleen al de consumptieve bestedingen verantwoordelijk voor rond de 2,8 procentpunten aan economische groei in het derde kwartaal. Hij gaat er op basis van de reeds bekende cijfers over juli en augustus, van uit dat buitenlandse handel juist negatief heeft bijgedragen aan de economische groei.

Het CBS meldde vanmorgen dat de productie van bedrijven in de dienstverlenende sector is gegroeid met 5 procent voor de commerciele dienstensector en 1,8 procent voor de niet-commerciele diensten (overheid, zorg). De productie van de industrie en de landbouwsector in het derde kwartaal is juist gedaald op jaarbasis.

Volgens een woordvoerder is de, voornamelijk exportgerichte, industrie doorgaans de bedrijfstak waarin een omslag in de conjunctuur het eerst zichtbaar wordt. De dienstensector is daarentegen voornamelijk binnenlands gericht, en de groei van de productie in deze bedrijfstak weerspiegelt nog steeds de gunstige omstandigheden en bestedingsbereidheid.