Provincies ruzien over grondgebied van Loosdrecht

UTRECHT, 23 NOV. De Utrechtse commissaris van de koningin, B. Staal, wil dat het rijk de leiding neemt over de gemeentelijke herindeling rond Loosdrecht. Door een fusie met Nederhorst-den-Berg en 's-Graveland dreigt Loosdrecht over te gaan naar het grondgebied van de provincie Noord-Holland.

De provincie Utrecht vindt dat er eerst een 'strategisch gebiedsperspectief' moet worden opgesteld, dat moet leiden tot een bestuurlijk model voor het hele Vecht- en Plassengebied.

Met een fusie van Loosdrecht (9.000 inwoners), Nederhorst-den-Berg (5.000) en 's-Graveland (9.000) komt de provinciale grens dwars door het plassengebied te liggen. “Dat is nu ook het geval, maar je maakt de complicatie groter dan die nu is', aldus Staal. Hij zegt zeker te weten dat Den Haag niets voelt voor zo'n tweedeling van het gebied. “Als Den Haag die tweedeling zou willen, zou ik mijn ambtssteek opeten.'

De commissaris erkent dat ook het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten in het verleden een plan heeft gehad voor precies dezelfde gemeentelijke herindeling. Dat is destijds ingetrokken, omdat de provinciegrens daarbij in het geding is, aldus Staal. “Nu kijken ze alleen naar wat de beste en snelste schaalvergroting is.'

De provincie Utrecht doet het beroep op de rijksoverheid, nadat tijdens een overleg tussen de twee provinciebesturen was gebleken dat Noord-Holland de herindeling wil doorzetten. De streefdatum is 2002. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wijzen erop dat de gemeenten zelf om de fusie gevraagd hebben. Bovendien is er een duidelijke samenhang in het gebied wat betreft groen, landschap en recreatie.

Gemeentesecretaris R. van Bruggen van Loosdrecht wijst erop dat zijn gemeente op allerlei terreinen, zoals brandweer, politie en medische hulp, op Noord-Holland is gericht. Hij noemt het 'ondenkbaar' dat de drie gefuseerde gemeenten voor indeling bij de provincie Utrecht zouden kiezen. De aanrijroutes voor de hulpdiensten zouden dan alleen maar langer worden, aldus Van Bruggen.

“De pijn zit voor Utrecht in de plassen', meent de gemeentesecretaris. “De provincie Utrecht is al niet zo groot en als er dan een belangrijk en groot recreatiegebied verdwijnt, wat blijft er dan nog over voor Utrecht?'

Van Bruggen noemt het logisch dat het hele Vecht- en Plassengebied in de toekomst onder Utrecht valt, maar daarop wil zijn gemeente niet wachten. Hij meent dat GS van Utrecht met twee maten meten. De provincie probeert al geruime tijd Vianen van Zuid-Holland over te nemen, omdat deze gemeente geheel op Utrecht is georienteerd. “Wij hanteren nu exact dezelfde argumenten.'