Rechtshulp op maat mogelijk

Voor rechtzoekenden in de arrondissementen Groningen, Leeuwarden, Assen Dordrecht en Maastricht is sinds kort een 'tarief op maat' mogelijk.

De burger die de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten om advies vraagt, krijgt de naam van een advocaat of een kantoor in de directe woonomgeving. Nieuw is dat de deken de rechtzoekenden nu ook zal kunnen verwijzen naar kantoren die een 'tarief op maat' bieden. Daarbij houdt de advocaat bij de vaststelling van zijn tarief rekening met de draagkracht van de rechtzoekende.

De overheid financiert de rechtshulp voor burgers met een ontoereikend inkomen, maar kent geen subsidiemogelijkheden voor de rechtshulp aan burgers van wie het inkomen net ligt boven de grens voor gefinancierde rechtshulp. Bij gebleken succes in de vijf arrondissementen zal 'Rechtshulp op Maat' landelijk worden doorgevoerd.

De grens voor gefinancierde rechtshulp is 2.560 voor alleenstaanden en 3.655 gulden voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen. Het vrij vermogen bedraagt 14.000 voor alleenstaanden en 20.000 gulden voor gehuwden en samenwonenden .