Doven en muziek (2)

In het artikel `Muziek en doven' trof ik aan de zinsnede: “Zoals de kleur rood een blinde niets zegt.'

Deze bewering is slechts ten dele juist. Alleen blinden die van hun geboorte of vroege jeugd het gezichtsvermogen missen, hebben nooit kleuren aanschouwd of herinneren zich die kleuren niet. Op latere leeftijd blind gewordenen kunnen zich wel degelijk zeer goed de kleuren voorstellen zowel afzonderlijk, als in hun mogelijke of onmogelijke samenhang. Ik denk dat mutatis mutandis hetzelfde geldt voor doven.Het missen van het spraakvermogen is immers een gevolg van de sedert de geboorte of de vroege levensjaren bestaan hebbende doofheid.

    • W. Schriks