Sociale wetenschappen

In haar artikel van 7 november geeft Frida van den Maagdenberg aan dat onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen een relatief geringe output levert en internationaal gezien weinig inbreng heeft. De internationale invloed van beta-, technische, medische, en landbouwwetenschappen zou volgens haar veel groter zijn.

Uit een uitgebreide gegevensanalyse, die in 1998 in opdracht van het ministerie van Onderwijs is uitgevoerd, komt een veel genuanceerder beeld naar voren. Het blijkt dat de Nederlandse bijdrage aan verschillende exacte wetenschappen, zoals de fysica, de chemie, de elektrotechniek en de materiaalkunde ondergemiddeld is, terwijl er sociale wetenschappen zijn die juist bovengemiddeld scoren. Zo geldt voor de psychologie dat de prestaties internationaal gezien uitzonderlijk goed zijn, zowel wat betreft aantallen publicaties als wat betreft citatie-impact.

Om binnen Nederland wetenschappelijke disciplines met elkaar te vergelijken zoals Van den Maagdenberg doet, is veel lastiger, omdat de betekenis van input- en output-indicatoren sterk verschilt per discipline. De kans dat een ingezonden manuscript door een internationaal toptijdschrift gepubliceerd wordt, is bijvoorbeeld 80 procent binnen de fysica, terwijl dit voor de psychologie slechts 20 procent is.

Juist in relatie tot de discussie over kwaliteit en financiering van wetenschappelijk onderzoek, waar een onzorgvuldige analyse schadelijke gevolgen kan hebben is het essentieel dat met dit soort verschillen rekening wordt gehouden.

    • Naomi Ellemers