Nieuwe grenzen Schiphol nog vaag

Schiphol mag toch verder groeien, besloot het kabinet gisteren op een speciale vergadering. De portee van het besluit blijft echter vaag.

Met bijna achteloos gemak heeft het kabinet gisteren besloten het plafond aan de groei in het aantal vluchten en passagiers op Schiphol los te laten. De luchthaven hoeft zich, als het aan het kabinet ligt, niet langer aan een grens van 44 miljoen passagiers te houden voor het jaar 2015 of aan maximale aantallen starts en landingen. Ze mag ongeremd groeien, als ze maar binnen milieugrenzen, vooral voor geluid, blijft.

De vraag is echter welke milieugrenzen. Het kabinet toonde zich gisteren minder mededeelzaam over de vraag wat er met de huidige milieunormen zal gebeuren, nu de besluitvorming ook in andere opzichten op de helling gaat. Het schrappen van de grens van 44 miljoen is op dit moment van weinig belang, als het kabinet moet blijven voortmodderen met de huidige milieunormen.

Immers, reeds vorig jaar overschreed Schiphol die normen, en dit jaar weer. De luchthaven opereert bij de gratie van gedoogbeleid. Nu al verkeert het kabinet daarmee in grote moeilijkheden. Keer op keer daagt de milieubeweging de minister van Verkeer en Waterstaat voor de rechter en het kost de landsadvocaat steeds meer moeite de rechter ervan te overtuigen dat het kabinet de belangen van het milieu en van de omwonenden niet uit het oog heeft verloren en dat de geldende regels niet met voeten zijn getreden.

Het kabinet verwacht op termijn vooral verbeteringen door de komst van nieuwe geluidsarme toestellen. Ook denkt het enige winst te boeken door slechts geluidsoverlast mee te tellen op plaatsen waar mensen wonen. Nu nog tellen plaatsen mee waar dat niet het geval is.

Op zichzelf is het begrijpelijk dat het kabinet afwil van het keurslijf waarin het nu gevangen zit. De grenzen aan de groei die in de huidige regelgeving vastliggen hebben volgens de luchtvaartsector - en die opvatting wordt nu gedeeld door het kabinet - iets willekeurigs.

Het maakt voor de omwonenden van de luchthaven immers niet per se uit of er nu 30 miljoen passagiers, 44 miljoen of 70 miljoen over hun hoofd vliegen. Het enige wat er voor hen toe doet is met hoeveel lawaai dat gepaard gaat. Zelfs het aantal starts en landingen zegt niet alles. Het hangt er immers maar net vanaf of het om een relatief geluidsarm toestel gaat, of om een ouderwetse lawaaischopper.

De grens van 44 miljoen passagiers werd in 1995 op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer toegevoegd aan de planologische kernbeslissing voor Schiphol, die het kabinet nu wil wijzigen. Het voordeel van zo'n grens is wel dat die makkelijk is te controleren, en minder aanleiding geeft tot ingewikkelde conceptuele discussies dan geluidsnormen. Die grens van 44 miljoen passagiers zou moeten gelden tot 2015. Als de groei van de laatste jaren zich echter voortzet, wordt die grens al eerder bereikt. Vorig jaar passeerden 31 miljoen reizigers Schiphol.

Vooral de milieubeweging hecht zeer aan de grens van 44 miljoen. De afgelopen weken heeft ze aangegeven dat ze slechts wil instemmen met het schrappen hiervan, wanneer Schiphol aan een strenge milieuvergunning wordt gebonden. Tot dan wil ze vasthouden aan die grens van 44 miljoen. “We moeten geen oude schoenen weggooien voor we nieuwe hebben', stelde een woordvoerder van de milieubeweging onlangs.

De consequenties van het gisteren genomen kabinetsbesluit blijven echter onduidelijk zo lang de milieunormen waarbinnen dat moet worden uitgevoerd oningevuld blijven.

    • Floris van Straaten