SAMEN NAAR SCHOOL

In 'Een sympathieke gedachte' van Dirk Wolthekker over het Weer Samen Naar School-project (W&O, 7 november) zegt mevrouw De Haas dat je altijd om het testrapport moet vragen, 'anders krijg je het niet'.

Ik heb het genoegen gehad in het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in de Raad voor Beroepsethische Zaken (Rabez) mee te werken aan het tot stand komen van de nieuwe BeroepsCode (nBC). Uitgangspunt in de beroepscode (en ook reeds in de vorige) is dat de onderzochte persoon de client is, de school is de opdrachtgever. Als die client een kind is, gaan de clientenrechten (doorgaans) over op zijn/haar ouders.

Dit betekent in de praktijk dat psychologen die lid zijn van het NIP (dat zijn er meer dan 8.000) verplicht zijn erop toe te zien dat de client het onderzoeksrapport krijgt. Bovendien dient de psycholoog ervoor te zorgen dat de client van te voren wordt ingelicht over zijn/haar rechten, die verder gaan dan het ontvangen van een kopie van het onderzoeksrapport. Diezelfde grondgedachte geldt voor orthopedagogen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO).

Het zou dus voor de schoolkinderen van belang kunnen zijn dat ouderverenigingen erop toezien dat psychologisch en/of orthopedagogisch onderzoek geschiedt door gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het NIP, Postbus 9921 1006 AP Amsterdam

tel. 020-4106222

    • H.Ch. Meliezer