VS ondertekenen broeikasverdrag als gebaar goede wil

De Verenigde Staten hebben gisteren het Kyoto-protocol getekend, dat de geindustrialiseerde landen verplicht tot reducties in de uitstoot van CO22 en vijf andere zogeheten broeikasgassen. Met de ondertekening willen de VS hun goede wil tonen in de onderhandelingen over maatregelen om het broeikasprobleem tegen te gaan.

Van de geindustrialiseerde landen die zich aan reducties gecommitteerd hebben, heeft alleen Rusland het protocol nog niet ondertekend. Zestig van de in totaal 159 landen die vorig jaar het Kyoto-protocol goedkeurden, hebben het verdrag nu ondertekend, maar alleen de Fiji-eilanden hebben het ook geratificeerd. Het protocol treedt in werking als ten minste 55 landen die samen 55 procent van de totale emissie aan broeikasgassen vertegenwoordigen het verdrag hebben geratificeerd. Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat had al voor de conferentie van Kyoto van vorig jaar in een bindende resolutie aangegeven dat ze niet met reducties door de VS akkoord zou gaan zolang enkele belangrijke ontwikkelingslanden niet ook op een substantiele manier zouden bijdragen aan de oplossing van het probleem. Senator `Chuck' Hagel destijds een van de indieners van de resolutie, noemde gisteren in Buenos Aires de ondertekening “oneerlijk'. Volgens hem wekt Washington zo de illusie dat het met de ratificatie ook wel los zal lopen, hoewel het tegendeel het geval is. “In zijn huidige vorm is het verdrag meteen bij binnenkomst in de Senaat al dood', zei Hagel kort nadat de Amerikaanse delegatieleider Stuart Eizenstat had bekendgemaakt dat de VS zouden tekenen. De kwestie van de bijdrage van de kant van de ontwikkelingslanden is de afgelopen anderhalve week in Buenos Aires een van de meest omstreden vragen geweest. Grote landen als China en India stellen dat er geen enkele reden is voor maatregelen ter beteugeling van de uitstoot van de zes gassen door ontwikkelingslanden, zolang de rijke ontwikkelde landen zelf op dat terrein nog niets hebben ondernomen. Argentinie kondigde deze week echter aan

dat het bereid was op vrijwillige basis bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot.

De aankondiging van Argentinie dat het zich vrijwllig zou committeren aan reducties in de uitstoot van broeikasgassen, werd onmiddellijk door de Amerikanen verwelkomd. Onderhandelaar Stuart Eizenstat sprak van een “doorbraak'. Ook Kazachstan kondigde aan tot reducties in de uitstoot van broeikasgassen te zullen overgaan. Minister Pronk (VROM) toonde zich gisteren optimistisch.