Kinderopvang

In de bijlage over kinderopvang (NRC Handelsblad, 29 oktober) miste ik informatie voor de werkende ouder wiens werkgever geen kinderopvang via het bedrijf regelt. Juist deze groep werknemers - dit gaat tevens op voor een zelfstandige ondernemer - zou gebaat zijn bij heldere informatie over hoe kinderopvang particulier geregeld kan worden en welke kosten daar zoal mee gemoeid zijn.

De werkende ouder voor wie niets geregeld is en die zijn kind graag geplaatst ziet op een wettelijk erkend kinderdagverblijf moet zich in een woud van plaatselijke, regionale en landelijke bemiddelingsinstanties (zoals het SKON) begeven die bemiddelen tussen de particulier en het kinderdagverblijf. Wanneer de bemiddeling tot stand is gekomen tussen het vooraf door de ouder gekozen kinderdagverblijf en de bemiddelingsinstantie krijgt men een 'bedrijfsplaats' toegewezen. Dit heet zo omdat de bemiddelaar geen onderscheid maakt tussen een bedrijf of particuliere huurder en voor hen dezelfde procedures hanteert. De bemiddelende instantie factureert aan de ouder de volledige huur voor het aantal af te nemen dagdelen in het kinderdagverblijf. Hier bovenop komen de kosten voor bemiddeling en administratie.

Het is goed te weten dat laatstgenoemde kosten per instantie zeer sterk kunnen verschillen en dat dit verschil kan oplopen tot honderden guldens per jaar per kind. Veel offertes opvragen loont de moeite en de directeur van het kdv is vaak op de hoogte van deze kosten per aanbiedende bemiddelingsinstantie en kan desgevraagd adviseren.

De werkelijke huurprijs is vastgesteld en kan nooit verschillen per aanbiedende bemiddelingsinstantie. De kosten per gehuurde plaats op een kdv zijn namelijk voor ieder kind gelijk en niet, zoals in dit artikel gesuggereerd wordt, afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Alleen in geval van een kinderopvangregeling via de werkgever of een subsidieplaats wordt er in de huurkosten geparticipeerd en is er sprake van een ouderbijdrage van de werknemer uitkeringsgerechtigde etc. naar rato van inkomsten. Als er niet in de kosten wordt bijgedragen door de werkgever, dan is een 'bedrijfsplaats'-echtpaar voor twee kinderen met drie volle dagen opvang per week gauw zo'n achttienhonderd gulden per maand kwijt. De genoemde fiscusregeling is uiteraard wel van toepassing, maar het maximum aftrekbare bedrag wordt al snel bereikt.

    • Anke Vroon