EISEN

Warenklachtenlijn De Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken heeft een klachtenlijn die 24 uur per dag, zeven dagen in de week is geopend voor onder meer klachten over onveilig speelgoed. 0800 0488

Warenwet Iedereen die in Nederland speelgoed verhandelt, heeft te maken met het Warenwetbesluit Speelgoed. Met de invoering van deze wet is voldaan aan de EG-richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De richtlijn moet de veiligheid van speelgoed in Europa zo goed mogelijk garanderen.

In het Warenwetbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen speelgoed en kinderwaren. Speelgoed zijn alle producten die ontworpen zijn om te worden gebruikt bij het spelen door kinderen jonger dan 14 jaar. De definitie van speelgoed is op Europees niveau vastgesteld. Het besluit heeft een lijst met artikelen die in elk geval niet als speelgoed worden aangemerkt, zoals katapulten en fopspenen. De term kinderwaren is geintroduceerd om veiligheidseisen te kunnen stellen aan dit soort producten die wel onder het oude Speelgoedbesluit vielen, maar die als gevolg van de Europese definitie geen speelgoed meer zijn.

CE-markering Alle speelgoed moet zijn voorzien van de aanduiding CE (Conformitee Europeenne). De afbeelding van het CE-logo betekent dat de fabrikant of importeur verklaart dat het speelgoed conform de normen is vervaardigd.

Dossier De fabrikant of de importeur voor Europa moet van elk artikel een technisch dossier hebben. Het moet gegevens bevatten over vervaardiging en ontwerp en adressen van opslag en fabricage.

Vermeldingen Speelgoed moet zijn voorzien van naam en adres van de fabrikant of importeur. Voorgeschreven vermeldingen zoals 'Waarschuwing! Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene' moeten duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar in de Nederlandse taal op speelgoed staan vermeld. Dat hoeft niet als het duidelijk niet is bestemd voor zeer jonge kinderen.

EN-normen Alle eisen waaraan speelgoed moet voldoen staan opgesomd in EN-normen die op Europees niveau zijn bepaald. De normen geven heel nauwkeurig aan waarop laboratoria speelgoed moeten testen. Er zijn aparte regels voor bijvoorbeeld elektrisch speelgoed of chemisch speelgoed (scheikundedozen).

Inspecties Controle door ambtenaren van de Inspectie Gezondheidsbescherming heeft steekproefsgewijs plaats. Een fabrikant kan een verhandelverbod krijgen. Overtreding daarvan is een economisch delict en kan leiden tot een waarschuwing of een proces-verbaal.