VS: geen resultaat op top klimaat

De Amerikaanse toponderhandelaar bij de klimaatsconferentie in Buenos Aires, Stuart Eizenstat, heeft gisteren gezegd dat de internationale gemeenschap het over enkele fundamentele vragen nog te oneens is om daarover in de Argentijnse hoofdstad overeenstemming te bereiken. Een snelle verwezenlijking van de vorig jaar in Kyoto afgesproken klimaatdoelstellingen komt daardoor op losse schroeven te staan.

Eizenstat noemde met name de omstreden vraag of er maximum moet komen aan wat de geindustrialiseerde landen mogen verhandelen aan zogenoemde emissierechten om de uitstoot van CO22 en vijf andere broeikasgassen door binnenlandse maatregelen terug te brengen. De Europese Unie en de meeste ontwikkelingslanden zijn grote voorstanders van zo'n grens, ook wel caps genoemd. De Amerikanen zijn er fel tegen. Volgens hen kunnen betere resultaten tegen geringere kosten worden geboekt. “We zullen de kwestie van de caps hier niet kunnen oplossen', stelde Eizenstat gisteren.

De geindustrialiseerde staten hebben zich vorig jaar in Kyoto verplicht tot aanzienlijke reducties in hun uitstoot van de zes gassen, die het versterkte broeikaseffect veroorzaken dat leidt tot klimaatverandering. Ze zijn nu in Buenos Aires om af te spreken hoe dit in de praktijk kan worden verwezenlijkt.

Minister Pronk (VROM) bevestigde gisteren dat de conferentie niet erg vlot verliep. Hij betitelde 'Buenos Aires' als “een voortgangsconferentie.' Hij zei niet verrast te zijn dat de invulling van de afspraken van Kyoto meer moeite kostte dan door velen was verwacht. Pronk: “Onderhandelingen over instrumenten waarmee je iets invult zijn altijd moeilijker dan die over doelstellingen, want het gaat dan meestal over geld en dergelijke dingen.'

Zowel Eizenstat als Pronk toonde zich weinig gelukkig met de manier waarop de conferentie werd voorbereid. Beiden opperden dat het beter zou zijn als er tussen de jaarlijkse conferenties in meer overleg zou zijn om de vaart in de onderhandelingen te houden. Volgens Pronk zou overwogen moeten worden de volgende conferentie pas in 2000 in plaats van 1999 te houden om de zaak zorgvuldiger in gereedheid te kunnen brengen.

China en de G77, een grote groep ontwikkelingslanden, kwam gisteren met een plan, waarbij de geindustrialiseerde wereld veel technische steun aan hen zou geven om over te schakelen op milieuvriendelijker produktiewijzen. De handel in emissierechten, waaraan de Amerikanen bijzonder hechten, zou echter op de lange baan worden geschoven. Voor de Amerikanen is dit plan echter onaanvaardbaar. Zij beroepen zich erop dat de handel in emissierechten in Kyoto is afgesproken.

Veel deelnemers aan de conferentie, onder wie Eizenstat, wijzen erop dat `Buenos Aires' zich zo in een vicieuze cirkel blijft bewegen.