Aftocht

HET IS EEN FLAUW excuus van D66-woordvoerder Dittrich. Als de staatssecretaris van Justitie vorige week de argumenten had gebruikt die hij nu in zijn brief aan de Kamer heeft gebezigd, was het allemaal anders gelopen.

Waar gaat het ook al weer om? VVD en CDA achten de tijd gekomen om met het terugzenden van Bosnische vluchtelingen, inclusief houders van de zogenoemde A-status, te beginnen. Al drie jaar wordt er nauwelijks meer een schot gelost en Duitsland is bezig met de repatriering. D66 sloot zich bij dit standpunt aan. Het voornemen ook A-statushouders terug te sturen stuitte af op de staatssecretaris, die zich verzekerde van de steun van de premier.

Zoals gebruikelijk was ook dit vluchtelingendebat verwarrend. Als argument tegen het plan is aangevoerd dat de oorlog in Bosnie dan wel voorbij is, maar dat van repatrianten niet kan worden gevergd zich te vestigen in gebieden waar hun etnische groep in de minderheid is. Aangezien vluchtelingen doorgaans uit etnisch 'gezuiverde' streken afkomstig zijn, geldt dat bezwaar voor praktisch alle Bosniers in Nederland, niet alleen voor hen die de A-status hebben verkregen. Het tweede argument dat vluchtelingen uit hoofde van de gevolgen van de oorlog voorlopig ook niet in het eigen meerderheidsgebied kunnen worden ondergebracht, geldt, als het een geldig argument is, evenzeer voor alle Bosniers in Nederland, onafhankelijk van hun status.

Maar het politieke bezwaar tegen het plan is een andere. Hoewel de wet repatriering van mensen met een A-status mogelijk maakt, is het gebruikelijk dat dit niet gebeurt. Erkende vluchtelingen terugsturen zou daarom een vertrouwensbreuk betekenen. Gezien de praktijk en het inburgeringscontract dat zij hebben gesloten, mogen zij rekenen op permanent verblijf. Dittrich had in zoverre met deze redenering rekening gehouden dat hij een limiet legde bij drie jaar verblijf in Nederland. A-statushouders die langer dan drie jaar in Nederland waren, hoefden van hem niet te worden teruggestuurd. Maar op die manier ging het nog om een te verwaarlozen aantal.