Extra geld voor Millenniumprobleem gemeenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt 11 miljoen gulden extra bij aan het oplossen van het millenniumprobleem bij de gemeenten. Minister De Vries heeft dat gisteren toegezegd in een gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het kabinet trok al 89 miljoen gulden uit om de gemeenten in staat te stellen om het probleem aan te pakken dat computers rond de eeuwwisseling op tilt dreigen te gaan. Het ministerie van Sociale Zaken vergroot dat bedrag nu tot 100 miljoen gulden. Dat extra financiele steuntje in de rug is bedoeld om dreigende problemen rond de uitvoering van de bijstandswet, de Wet

Voorzieningen Gehandicapten en rond de sociale werkvoorziening het hoofd te bieden. Recent onderzoek wees uit dat sociale diensten het millennium-probleem niet of onvoldoende aanpakken. (ANP)