Netelenbos zoekt hulp landsadvocaat

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat worstelt met de juridische afwikkeling van de kabinetsplannen voor de infrastructuur in de regio's voor de komende vier jaar. Het departement heeft daarom inmiddels de landsadvocaat in de arm genomen.

Binnen de Tweede Kamer is ongerust gereageerd op de onzekerheid omtrent de juridische status van bepaalde projecten. De Kamer wil zo spoedig mogelijk een overzicht hebben van de projecten en de aard van de verplichtingen die daarover zijn aangegaan. Het PvdA-Kamerlid Van Heemst riep naar analogie van een 'schoon-schipnotitie' over Schiphol op tot een 'alle-hens-aan-deknotitie', waarin het ministerie aangeeft hoe het staat met de verantwoordelijkheden op het departement bij het toekennen van projecten.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigde vanmorgen dat het departement werkt aan een inventarisatie van de afspraken die zijn gemaakt over bepaalde infrastructurele projecten in de regio. De komende weken zal er nader overleg plaatshebben met de betrokken regio's.

Het kabinet presenteerde zijn plannen voor de periode 1999-2003 twee weken geleden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Verscheidene regionale en lokale bestuurders protesteerden onmiddellijk dat hun projecten niet de voorrang kregen van het kabinet die eerder was toegezegd. Het gaat vooral om afspraken met de twee laatste ministers van Verkeer, A. Jorritsma en H. Maij-Weggen. Een provincie, Zeeland, dreigde al de rechter te zullen inschakelen om haar gelijk te halen.

Zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat als premier Kok deden de laatste weken nogal luchtig over gemaakte afspraken. Die zouden doorgaans een clausule bevatten die het kabinet in staat stelde zich er althans tijdelijk aan te onttrekken wanneer er geen geld voor het betreffende project zou zijn. Over het gemak waarmee het kabinet dat kan doen, blijkt echter bij nader inzien onzekerheid te bestaan.