Milieugroepen: industrie kan energie sparen; Voor reductie uitstoot CO2

Nederland zal zonder drastische kunstgrepen aan zijn internationale verplichtingen kunnen voldoen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, indien de industrie een reeks energiebesparende maatregelen neemt.

Dit blijkt uit een rapport dat gisteren door het Wereldnatuurfonds (WNF) en de Stichting Natuur en Milieu is gepresenteerd.

Zo kan er vaak energie worden bespaard wanneer producent, toeleverancier en afnemer samen het verbruik in de productieketen onder de loep nemen. Verder kan het ene bedrijf de restwarmte gebruiken van het andere. Hiermee is al een begin gemaakt in het Botlekgebied. Bovendien kan bij veel producten minder materiaal worden gebruikt zonder dat die daardoor in kwaliteit lijden bij voorbeeld door de invoering van dunnere flessen of lichter plastic of staal. Ook is er veel besparing mogelijk door hergebruik van materialen.

Door deze maatregelen zou de industrie de uitstoot met een omvang van zo'n veertig miljoen ton CO2 kunnen voorkomen. Dat komt neer op zo'n tachtig procent van de beoogde vermindering van de uitstoot in Nederland, zo verklaarde prof. L. Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu gisteren in een toelichting.

Het kabinet heeft zich in juni in Europees verband verplicht de uitstoot van CO2 en vijf andere broeikasgassen met zes procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Hieraan zijn overigens wel enkele voorwaarden gesteld. Zo zouden de Verenigde Staten en Japan het verdrag van Kyoto van vorig jaar, waarbij forse reducties in de broeikasgassen werden vastgelegd, moeten ratificeren. Voorts wil Nederland dat Europese landen een ecotax invoeren op onder meer fossiele brandstoffen.

De presentatie van het rapport dat op verzoek van WNF en Natuur en Milieu werd opgesteld door het bureau Ecofys, viel samen met het begin van de vierde klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Buenos Aires van gisteren. Daar zullen de deelnemende landen opnieuw bezien hoe ze de uitstoot van de gassen, waarvan wordt aangenomen dat ze de temperatuur op aarde doen toenemen, verder kunnen terugbrengen.

J.C. Blankert, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, nam gisteren het rapport in ontvangst. Hij maakte er geen geheim van niet op dezelfde lijn te zitten als de milieubeweging. Een reductie in de broeikasgassen van zes procent noemde hij niet realistisch. Hij zou liever hebben dat Nederland slechts terug zou moeten tot het CO2-niveau van 1990, nog altijd elf procent beneden dat van 1997.