Benschop: steun in EU

De Nederlandse regering meent dat de in het regeerakkoord afgesproken beperking van haar nettobijdrage aan de Europese Unie met 1,3 miljard gulden in 2002 kan worden gehaald indien binnen de EU vastgehouden wordt aan een reele nullijn voor de uitgaven. Volgens staatssecretaris Benschop (Europese Zaken), die dit gisteren zei, mag Nederland bij dit streven rekenen op steun van “eerder tien dan vier a vijf' van de EU-leden. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie voelen voor begrotingsdiscipline en “minder meer', zei hij.

Benschop hoopt dat het Europees Parlement daarom in december bij een tweede bespreking van de EU-begroting voor 1999 alsnog zal afzien van de vorige week naast een nullijn gemaakte reservering van 3,75 miljard euro (ruim 8 miljard gulden). Hij zou het “onverstandig' vinden als het Europarlement blijft bij die reservering, zei hij in een toelichting op de gisteren in het kabinet goedgekeurde uitgangspunten-notities voor de EU-uitbreiding met Oost-Europese landen en de EU-financiering tussen 2000 en 2006.

Benschop zei dat zijn opwekking voor alle leden van het Europarlement geldt, met name ook voor de leden die behoren tot de partijen van de paarse coalitie in Den Haag. Minister Zalm (Financien) had begin deze week de medewerking van die Nederlandse Europarlementariers aan deze reservering al gekritiseerd.

In het Europarlement wordt zulke kritiek onder meer afgewezen met verwijzingen naar de ingewikkelde EU-financieringstechniek. Mocht er voor 2000-2006 niet tijdig een financieringsakkoord zijn, bijvoorbeeld door een veto van een van de leden, dan zou de begroting voor 2000 op het niveau van 1999 moeten worden gehouden. In dat opzicht is de reservering bij de begroting voor volgend jaar een budgettair wapen van het Europarlement tegen het eventueel uitblijven van tijdige akkoorden in de Europese ministerraad voor 2000 en daarna, zeggen zij.

Behalve de budgettaire nulgroei wil Nederland in de EU een zogenoemde netto-begrenzer ingevoerd zien namelijk als een land een negatieve nettopositie van meer dan 0,3 a 0,4 procent van zijn bruto nationaal product kent (zoals Nederland). Voorts hoopt de regering op de invoering van een nationaal beheer van EU-landbouwsubsidies, waardoor Nederland jaarlijks zo'n 400 miljoen gulden zou besparen.

Benschop zei te hopen op een alomvattend akkoord over de financiering van de EU na 1999 in maart op een speciale Europese Top in Dusseldorf. Mocht daar te weinig rekening worden gehouden met Nederlandse wensen, “dan hebben we een probleem en komt er geen akkoord; dan moeten we de besluitvorming desnoods uitstellen.