Melkert laakt EU-geruzie

PvdA-fractieleider Melkert vindt het openlijke geruzie over de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie tussen minister Zalm (Financien) en Nederlandse Europarlementariers “een vertoning'. Volgens Melkert moet het afgelopen zijn met “dat gepingpong tussen Den Haag en Brussel' en dient Zalm te beseffen dat Europarlementariers “een eigen verantwoordelijkheid hebben' tegenover de Europese Commissie en de Europese ministerraad.

Melkert, die dit gisteren zei in de Tweede Kamer, beschouwt zich als gebonden aan de afspraak van het regeerakkoord om op de Nederlandse Eurobijdrage een tot 2002 oplopend bedrag van 1,3 miljard te bezuinigen. Maar hij liet tevens doorschemeren niet blij te zijn over de manier waarop Zalm en het kabinet te werk gaan om die doelstelling te verwerkelijken. Zonder met zoveel woorden in te gaan op dreigementen van de regering om de Europese besluitvorming desnoods met veto's te treffen zei hij: “Er zijn verschillende wegen die naar het doel leiden, waaronder de weg die de Nederlandse regering heeft gekozen.'

Ook Melkerts partijgenoot staatssecretaris Benschop (Europese Zaken), die met Zalm in de Kamer was om op mondelinge vragen van de GPV'er Van Middelkoop te antwoorden, leek zich enigszins los te maken van de methode die Zalm hanteert. “Ik ben een groot voorstander van het debat, maar Zalm heeft zo zijn eigen stijl' aldus Benschop.

Zalm heeft de afgelopen dagen Nederlandse Europarlementariers uit alle fracties (behalve SGP, GPV en RPF) gekritiseerd omdat zij zijn streven naar een lagere Nederlandse nettobijdrage “frustreren'. Namelijk door vorige week akkoord te gaan met een reservering van zo'n 3,5 miljard gulden voor de begroting 1999. Boos is Zalm vooral omdat Europarlementariers als Dankert en d'Ancona (beiden PvdA), Maij (CDA) en Brinkhorst (D66) daarvoor ook openlijk pleitten.

In de Kamer kreeg Zalm gisteren eigenlijk alleen steun van VVD, GPV en SP. Hij werd er door PvdA, CDA en D66 aan herinnerd dat ook de VVD-Europarlementariers met die reservering akkoord zijn gegaan al heeft de VVD-Europarlementarier Wijsenbeek dat inmiddels “een vergissing' genoemd.

Mevrouw Giskes (D66) wees erop dat het Europarlement zich vorige week in een eerste begrotingsdebat voor een nullijn (geen verhoging van de uitgaven) voor 1999 heeft uitgesproken en daarmee voor lagere uitgaven was dan de Europese ministerraad had voorgesteld.

Het kabinet vergadert vrijdag over de plannen voor beperking van de netto-bijdrage aan de EU. Een onderraad van de meest betrokken ministers in het kabinet heeft daarvoor gisteren groen licht gegeven door een rapport van hun ministeries goed te keuren. Premier Kok zou er intussen bij zijn collega-bewindslieden op hebben aangedrongen geen al te zware woorden in het debat te gebruiken en voorshands het woord `veto' liever geheel te vermijden. Zalm zei gisteren in elk geval “verder geen olie op het vuur' te willen gooien.