Kabinet: beperk bijdrage Unie aan arme landen

De Nederlandse regering wil de uitgaven van de Europese Unie, in 1998 circa 180 miljard gulden, volgend jaar op de nullijn houden. Ook wil zij een drastische beperking van de steun uit het Cohesiefonds voor EU-leden, vooral in Zuid-Europa, die zich voor de EMU hebben gekwalificeerd en daarmee hun gegroeide economische kracht hebben getoond. Het Cohesiefonds was bedoeld om economisch zwakke EU-landen te helpen bij hun aanpassingsproces.

Onder meer op die manier moeten in het nieuwe EU-financieringsprogramma voor de periode van 2000 tot 2006 voor Nederland oplopende bezuinigingen op zijn nettobijdragen tot 1,3 miljard gulden in 2002 worden verwerkelijkt. Onder een volgend kabinet, van 2002 tot 2006 zouden dan bezuinigingen van ruim vijf miljard ontstaan.

Dit zijn uitgangspunten van de regering voor haar onderhandelingen over de toekomstige EU-financiering en de uitbreiding van de Unie met Oost-Europese landen na 2000, waarover de Europese Commissie in haar Agena 2000 voorstellen heeft gedaan. De uitgangspunten komen overeen met de EU-bezuinigingen die de paarse coalitie al in haar regeerakkoord raamde. Ze zijn opgenomen in een rapport van een ambtelijke stuurgroep van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Financien. Dat rapport wordt morgen besproken in de Raad voor Economische en Internationale Aangelegenheden (REIA), een onderraad van de ministerraad, en moet komende vrijdag door het kabinet worden goedgekeurd.

Minister Zalm (Financien) heeft zich in verband met die uitgangspunten “verbaasd' getoond over pleidooien uit het Europese Parlement om de EU-uitgaven volgend jaar te vergroten, met name die voor het Structuurfonds (32 procent van de totale begroting, circa 60 miljard gulden) met een kleine 9 miljard gulden. Op een VVD-spreekbeurt in Brussel kritiseerde Zalm het zaterdag ook dat Nederlandse Europarlementariers uit alle fracties meedoen aan zulke pleidooien. Die parlementariers, onder meer d'Ancona (PvdA) en Maij-Weggen (CDA), hebben op die verwijten verontwaardigd gereageerd, mede omdat zij zichzelf allereerst als Europese volksvertegenwoordigers en niet als nationale vertegenwoordigers zien.

Op de achtergrond speelt daarbij een rol dat in Brussel en Straatsburg wordt gevreesd dat uitgavenbeperkingen die de Nederlandse regering voor 1999 wenst het zeer moeilijk zullen maken het Europese budget substantieel te verhogen na 2000, wanneer de kosten van de EU-uitbreiding gaan tellen.

Zalm waarschuwde er voor dat de steun voor de Europese integratie in Nederland schade kan oplopen indien Nederland in de EU een disproportioneel grote nettocontributiebetaler blijft, terwijl de Europese Commissie heeft erkend dat Nederland in Europa onevenredig veel bijdraagt.