Hoofdpunten van het akkoord van Washington

Hieronder volgen de voornaamste punten van het nieuwe interim-akkoord tussen de Israeliers en de Palestijnen dat onder auspicien van de Verenigde Staten werd bereikt:

Onderhandelingen over het slotakkoord

Na de ondertekening van dit akkoord zullen de partijen onmiddellijk beginnen aan onderhandelingen over het slotakkoord. De volgende zaken moeten nog geregeld worden: de definitieve grenzen, de politieke status van de gebieden die onder controle van de Palestijnen staan, de status van Jeruzalem, de joodse nederzettingen, de verdeling van het (schaarse) water en het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen.

Terugtrekking van de Westelijke Jordaanoever In drie fasen, verspreid over twaalf weken, draagt Israel nog eens twaalf procent van het bezette gebied op de Westelijke Jordaanoever over aan het Palestijns gezag. Het Israelische leger houdt echter de `eindverantwoordelijkheid' over de veiligheid in het gebied. Nog eens 1,1 procent van het bezette gebied komt onder exclusief Palestijnse controle.

Israel zal zich geleidelijk terugtrekken uit 14,2 procent van het gebied dat op dit moment nog `gezamenlijk wordt beheerd'. Aan het eind van deze operatie zal het Palestijnse Gezag 40 procent van de Westelijke Jordaanoever, en ongeveer 60 procent van de Gazastrook besturen.

Veiligheidsgaranties

Parallel aan de terugtrekking zal het Palestijnse Gezag in het kader van een campagne tegen het terrorisme nauwlettend toezicht houden op de ontmanteling van de infrastructuur van gewapende extremistische groeperingen (zoals Hamas en de Islamitische Jihad), en extremisten die beschuldigd worden van anti-Israelische aanslagen, arresteren en berechten en illegale wapens in beslag nemen.

Israel zal een lijst publiceren van vermeende terroristen en de Amerikaanse CIA zal optreden als scheidsrechter om te bepalen of de aangedragen bewijzen tegen de verdachten arrestatie rechtvaardigen.

Herziening van het Handvest van de PLO

In een tijdsbestek van twee maanden, gerekend vanaf het begin van de tweede terugtrekking, zullen alle leden van de Centrale (Palestijnse) Raad bijeenkomen om anti-Israelische bepalingen uit het Handvest van de PLO, daterend uit 1964,te schrappen.

Een dag na het einde van de terugtrekking zullen `alle bevoegde

Palestijnse instanties' waaronder de Centrale Raad, het Uitvoerend Comite van de PLO, de 88 leden van de Wetgevende Raad, evenals de vertegenwoordigers van `volksbewegingen', bijeenkomen in Gaza om dit besluit goed te keuren. President Bill Clinton van de VS zal deze bijeenkomst bijwonen.

Israel wijst erop dat de leden van de Palestijnse Nationale Raad (de hoogste instantie van de PLO) hier ook toe gerekend moeten worden.

Derde fase van de terugtrekking

Een gezamenlijke commissie van Israeliers en Palestijnen zal zich buigen over een verdere terugtrekking van het Israelische leger op de Westelijke Jordaanoever. Hier wordt over gesproken in de brieven van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher, die als bijlage aan het tussentijdse vredesakkoord van 1997 zijn toegevoegd.

Vliegveld

De beide partijen zijn overeengekomen onder welke voorwaarden het Palestijnse vliegveld in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever geopend kan worden. De bouw hiervan was twee jaar geleden al afgerond. Israel heeft afgezien van de eis dat het vliegtuig van de Palestijnse president Yasser Arafat doorzocht wordt.

Eenzijdige acties

De Amerikaanse Bill Clinton gaat beide partijen brieven sturen waarin hij oproept tot het afzien van eenzijdige verklaringen en acties, zoals uitroeping van een Palestijnse staat of de vernietiging van Palestijnse huizen door het Israelische leger in de bezette gebieden.

Gevangenen

Israel stemt er mee in 750 van de 3.500 Palestijnse gevangenen die zich in Israelische gevangenissen bevinden, vrij te laten. Zij zullen worden vrijgelaten in drie golven van elk 250 gevangenen per maand, onmiddellijk na ondertekening van het akkoord.

Arrestaties

De Palestijnen stemmen er mee in dertig personen te zullen arresteren, van wie de namen voorkomen op een lijst van 36 personen die door Israel beschuldigd worden van terrorisme. Israel heeft zijn eis betreffende de arrestatie van de Palestijnse politiechef , kolonel Ghazi Jabali, laten vallen.

De haven van Gaza

Israel heeft herbevestigd dat het zich bindt aan de opening van een zeehaven in Gaza. (AFP)