Verzekeraars in conflict over millenniumrisico

In de verzekeringswereld is onenigheid ontstaan over het millenniumrisico dat de branche bedreigt. De verzekeraars weigeren in te gaan op het verzoek van de toezichthoudende Verzekeringskamer om de overeengekomen stroppenpot van 1 miljard gulden uit te breiden.

De Verzekeringskamer zegt in een toelichting machteloos te staan tegen de onwillige verzekeraars. “Wij kunnen de branche als geheel niet

dwingen. Wel proberen we nu individuele verzekeraars ertoe aan te zetten

om extra voorzieningen te treffen. Of die gesprekken resultaat hebben kan ik nu nog niet zeggen', aldus een woordvoerder. “Maar als de verzekeraars niet willen, houdt het voor ons op.'

De toezichthouder heeft onlangs nog in een brief aangedrongen op een groter budget. “We hebben in de brief geen bedrag genoemd. En dat willen we nu ook niet doen.' aldus een woordvoerder van de Verzekeringskamer, die de 1 miljard

gulden slechts “een goede start' noemt.

De branchevereniging die het millennium-vangnet heeft opgezet, het Verbond van Verzekeraars noemt een hogere bijdrage “onbespreekbaar'. “Het vangnet moet gezien worden als een extra initiatief. Het millenniumprobleem kost de verzekeraars al

veel geld, want de schade voor particuliere polishouders wordt sowieso vergoed', aldus een zegsman. Verzekerde bedrijven kunnen alleen een beroep doen op de stroppenpot als zij zich zelf goed op het millenniumprobleem hebben voorbereid. De verzekeraars vrezen dat het millenniumprobleem hun

financiele krachten te boven gaat. Computers dreigen tijdens de eeuwwisseling op grote schaal hun activiteiten te staken omdat het nieuwe jaartal (voor menig computer 00 in plaats van 2000) niet begrepen wordt. Om de schade te maximeren hebben de verzekeraars tot het

vangnet van 1 miljard gulden besloten. Wanneer de gezamenlijke claims dit bedrag overschrijden wordt niet meer tot uitkering overgegaan.

Ook over de voorbereiding op het millenniumprobleem is de Verzekeringskamer niet tevreden. “In de meeste gevallen bereidt de branche zich goed voor maar vooral bij de kleinere verzekeraars kan het beter. Bijvoorbeeld bij

het in kaart brengen van de mogelijke claims.'

    • Erik van der Walle