Het akkoord van Belgrado

Belangrijkste punten van het akkoord over Kosovo dat de Joegoslavische president Milosevic en de Amerikaanse gezant Holbrooke gisteren hebben bereikt, zoals valt af te leiden uit Amerikaanse en Joegoslavische mededelingen:

Milosevic heeft volledige instemming betuigd met resolutie 1199 van de VN-Veiligheidsraad. Deze verplicht hem een staakt-het-vuren in acht te nemen, de troepen uit Kosovo terug te trekken die daar voor de strafexpeditie heen waren gestuurd en de troepen die zich al in Kosovo bevonden naar hun kazernes terug te sturen, volledige toegang te verschaffen aan vertegenwoordigers van humanitaire organisaties om de vluchtelingen bij te staan en samen te werken met het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavie voor onderzoek naar oorlogsmisdaden in Kosovo.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zal een internationaal team van tweeduizend waarnemers bijeenbrengen om in Kosovo na te gaan of de regering in Belgrado zich aan haar verplichtingen houdt. Joegoslavie zal hun veiligheid en hun volledige bewegingsvrijheid garanderen. De OVSE-missie zal bevoegd zijn op iedere plek in Kosovo vestigingen in te richten, de bewegingen van de Servische politie en de grenstroepen te begeleiden, en de hulp aan de bevolking en de terugkeer van de vluchtelingen naar huis te coordineren. Bij een politieke regeling zal de missie bevoegd zijn toezicht te houden op verkiezingen, hulp te verlenen bij het opzetten van politieke instellingen en de plaatselijke politie en de verwijdering of bestraffing te eisen van individuen of eenheden die tegenwerken.

Ongewapende vliegtuigen zullen vanuit de lucht controle uitoefenen op de naleving van de afspraken. Dit gebeurt onder een formeel akkoord tussen de NAVO en Joegoslavie. De Servische luchtverdediging zal uit Kosovo worden teruggetrokken of worden opgeslagen in legerplaatsen.

De Amerikaanse bemiddelaar Hill zal doorgaan met zijn pogingen een politieke regeling tussen de regering in Belgrado en de Albanese leiders in Kosovo te bereiken.

Volgens een Servisch regeringscommunique zijn Holbrooke en Milosevic het eens geworden over elf basisprincipes voor een politieke regeling:

1. Regeling van de problemen via dialoog.

2. Geweld en terrorisme moeten onmiddellijk worden beeindigd

3. Iedere oplossing moet de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de internationaal erkende grenzen van Joegoslavie respecteren.

4. De regeling moet gebaseerd zijn op het volledige respect voor de gelijkheid van alle burgers en nationale gemeenschappen.

5. De toekomst van Kosovo ligt in vrede, gelijkheid integratie, economische voorspoed en een leven in vrijheid.

6. De wettelijke voorzieningen voor de invoering van zelfbestuur in Kosovo moeten geheel in overeenstemming zijn met het juridische stelsel van de Republiek Servie, met de internationale normen en met de Slotakte van Helsinki.

7. De burgers van Kosovo zullen democratisch zelfbestuur krijgen met parlementaire, uitvoerende en juridische organen.

8. De leden van de nationale gemeenschappen zullen aanvullende rechten genieten die hun toestaan hun nationale, culturele, religieuze en taal-identiteit uit te drukken.

9. Een plaatselijke politie zal worden opgezet onder controle van de lokale machthebbers en haar samenstelling zal die van de plaatselijke bevolking weerspiegelen.

10. Geen enkel individu zal strafrechtelijk worden vervolgd voor delicten die verband houden met het conflict in Kosovo, met uitzondering van misdaden tegen de menselijkheid en tegen het internationale recht. De staat zal buitenlandse experts, onder wie pathologen, toestaan zich ongehinderd in Kosovo te verplaatsen.

11. De bevoegde autoriteiten zullen opnieuw de veroordelingen bekijken die zijn uitgesproken tegen leden van de nationale gemeenschappen voor delicten met politieke doelen als motief. (Reuters/AFP)