Afvallers

Het moment waarop studenten geneeskunde in het AMC op attitude worden getoetst (NRC Handelsblad, 22 september) is rijkelijk laat. Afgewezenen moeten in korte tijd hun carrière ombuigen in een mogelijk weinig perspectiefrijke richting.

Al vroeg in de opleiding dienen studenten feedback te krijgen over hun communicatieve vaardigheden, bijv. in nagebootste consulten met simulatiepatiënten. Opbouwend commentaar van artsen en psychologen, en kritische zelfevaluaties zijn bruikbare hulpmiddelen hiervoor.

Met herhaalde toetsingsmomenten krijgen studenten tijdig inzicht in hun vaardigheden, zodat zij zo nodig al snel eventuele extra trainingen kunnen volgen.

Verder houdt de kop boven het artikel 'Afvallers gaan naar laboratorium' een diskwalificatie in. Het gaat niet alleen om 'botteriken', maar om hen die herhaaldelijk disfunctioneren in sociaal en communicatief opzicht. Universiteiten moeten gedurende de gehele studie zinvolle alternatieven bieden als vervolgopleiding, waarvan het traject dat leidt tot klinisch-werkzaam arts er een is. Profilering kan ertoe bijdragen dat intelligente, jonge mensen die in sociaal opzicht tekortschieten, met opgeheven hoofd - en niet als 'afvallers' - kiezen voor afstudeerrichtingen als epidemiologie of medische informatica. Kleinschalig, intensief onderwijs en dossiervorming kunnen attitudeproblemen signaleren. In Rotterdam bestaat bovendien de mogelijkheid studenten, op basis van langdurige observaties door onafhankelijke opleiders, de verdere toegang tot de opleiding voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

    • Erasmus Universiteit Rotterdam
    • Dr. B. Bonke
    • DRS. A. VAN 'T SPIJKER