Verzekeraars zien brood in banen voor WAO'ers

Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft met de uitvoerder van de sociale zekerheid in de bouw, SFB, een bureau opgericht om arbeidsongeschikten aan een baan te helpen. De overheid betaalt een bonus voor elke geslaagde poging.

DEN HAAG, 6 OKT. Wie langdurig ziek is geweest en weer aan het werk wil, verdwaalt in een woud van reïntegratieregels en -initiatieven. “Voor die mensen willen wij een wegwijzer zijn”, stelt M. Dijkshoorn, directeur van Nationale Nederlanden. Samen met de uitvoerder van de sociale zekerheid in de bouw, de SFB, heeft deze verzekeraar een organisatie opgericht die voormalig zieken en gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan een baan moet helpen.

Dijkshoorn presenteerde gisteren samen met SFB-directeur J. Schouten de plannen rondom het bureau dat Keerpunt gaat heten. Nu nog lopen talloze spelers op de 'markt' voor de reïntegratie van WAO'ers en van mensen die WAO'er dreigen te worden, kriskras door elkaar en langs elkaar heen, meent Dijkshoorn. Uitvoerders van de sociale zekerheid, arbodiensten, zorgaanbieders, verzekeraars, uitzendbureaus, werkgevers en werknemers zijn elk op hun eigen manier bezig om zieken weer aan het werk te krijgen.

In het betoog van Schouten en Dijkshoorn is Keerpunt niets meer dan een adviesbureau dat orde kan scheppen in de reïntegratie-chaos. De doelgroep bestaat vooral uit werkgevers met zieke werknemers. Keerpunt wijst de weg naar de juiste instanties en naar de gelden die de overheid beschikbaar stelt om zieken en arbeidsongeschikten aan een baan te helpen.

De wegwijzer die Keerpunt claimt te zijn, staat nadrukkelijk één kant op: naar Nationale Nederlanden en SFB zelf. “Wij hebben immers alles onder één dak”, zei Schouten van SFB. “Wij hebben al veel succes geboekt op het gebied van reïntegratie”, stelde Dijkshoorn van Nationale Nederlanden.

Schouten en Dijkshoorn presenteerden hun plannen gisteren alsof hun beide organisaties beschikken over een grote mate van altruïsme en niet meer beogen dan de onfortuinlijke, ziek geworden werknemer terug het arbeidsproces in helpen. Aan zo'n werknemer kleeft evenwel een subsidie die tot tienduizenden guldens kan oplopen.

De vorige bewindslieden op het ministerie van Sociale Zaken, minister Melkert en staatssecretaris De Grave, kondigden vlak voor hun vertrek aan dat uitvoerders die succes hebben met hun reïntegratie-activiteiten een bonus ontvangen. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe hoger de bonus. Daarnaast hangt aan de werkzoekende zieke of arbeidsongeschikte een zogenoemd reïntegratiebudget van maximaal 50.000 gulden. Dit geld moet besteed worden aan zaken als verbetering van de werkplek, maar kan ook aangewend worden voor advies- en bemiddelingskosten zoals Nationale Nederlanden en SFB met Keerpunt beogen.

Reïntegratie is kortom handel waaraan wat te verdienen valt. Reden waarom naast Keerpunt meer verzekeraars in combinatie met uitvoeringsinstellingen (Achmea - Gak, Interpolis - GUO) initiatieven proberen te ontplooien om de reïntegratie via hen te laten lopen. Vooralsnog leveren de werkgevers die klant zijn bij Nationale Nederlanden of SFB zo'n half miljoen potentieel zieke werknemers. Keerpunt wil voor het jaar 2000 tweeduizend werknemers hebben gereïntegreerd.

Met dergelijke initiatieven zijn de commerciële instellingen op het gebied van sociale zekerheid - de verzekeraars en de te privatiseren uitvoeringsinstellingen - aan het voorsorteren voor 2001. Dan moet er vrije concurrentie zijn op het gebied van werknemersverzekeringen zoals de WW en de WAO.

Markt en overheid zijn echter nog aan het twisten over wie welk deel van de uitvoering voor zijn rekening neemt. In het regeerakkoord van Kok II staat dat een publieke organisatie zorg moet dragen voor de beoordeling van de uitkeringsrechten, de zogenoemde claimbeoordeling voor de WW en de WAO. Die zal plaats vinden achter één overheidsloket, waarachter zich ook de sociale dienst zal bevinden en het arbeidsbureau.

Met het oprichten van bureaus zoals Keerpunt probeert 'de markt' tegenover dat ene publieke loket één privaat loket te plaatsen. Op die manier pogen marktpartijen duidelijk te maken dat claimbeoordeling deel uit zou moeten maken van alle initiatieven die zij al ontplooien rondom de reïntegratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Dat aan die mensen het nodige te verdienen valt, is dan ook meer dan bijzaak.

    • Robert Giebels