Betuwelijn

In NRC Handelsblad van 26 september dringen Van Gent en Verhoef aan af te zien van de aanleg van de Betuwelijn. Niet zozeer omdat de lijn zelf een slecht voorstel is, doch meer algemeen omdat goederenvervoer per rail geen toekomst heeft, zo stellen ze. Immers: “alles wijs erop dat het railtransport aan het einde is van zijn technische en economische life cycle”, zo betogen ze.

Dan heeft het ook geen zin om middels een zwaardere wegbelasting een verschuiving in de richting van railvervoer te bevorderen. Hooguit in de richting van meer watertransport. Echter in het vervolg van hun verhaal stellen zij: “mocht de EU besluiten tot het doorbelasten van de externe kosten van het wegvervoer, dan moet de aanleg van de Betuwelijn alsnog worden overwogen”.

Heeft railvervoer wel een toekomst en is het slechts wachten op een goede toedeling van de kosten? Voorstanders van de Betuwelijn benadrukken dat de aanleg vele jaren in beslag neemt. Tegen die tijd kan er een andere kostenverhouding zijn.

Het verhaal van Van Gent en Verhoef is tegenstrijdig. Eerst betogen ze dat railvervoer zowel technisch als economische geen toekomst heeft en een nieuwe Betuwelijn of vergelijkbare railverbindingen zinloos zijn.

Vervolgens beweren ze dat je met de aanleg van de Betuwelijn slechts moet wachten tot een kostenverschuiving tussen weg en rail is doorgevoerd. Blijkbaar heeft railvervoer weer wel toekomstkansen!

    • Roland Haffmans