Inkomensderving

In het artikel 'Inkomensderving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid' (NRC Handelsblad, 26 september) wordt een regeling niet genoemd die in het kader van het onderwerp zeker aan bod had moeten komen.

Naast de Arbo-wet, om de instroom van arbeidsongeschikten te beteugelen, is per 1 januari van dit jaar de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) ingevoerd. Deze wet heeft als doel werkgevers meer verantwoordelijk te maken voor gezonde werkomstandigheden door middel van financiële prikkels. Hoe meer werknemers van een bedrijf in de WAO terecht komen, hoe hoger de WAO-premie wordt. Een ongewenst neveneffect van deze wet is de selectie bij de poort die vele werkgevers gingen toepassen vanwege het potentiële risico bij het aannemen van een werknemer met een arbeidshandicap. Om dit ongewenste neveneffect te compenseren zijn de wet op de medische keuringen en de wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten ingevoerd. De eerste wet is ingevoerd om selectie te voorkomen en de tweede om het aantrekkelijk te maken om een werknemer met een arbeidshandicap in dienst te nemen door middel van financiële en andere compensaties.

    • Harm-Jan Weevers