GIFTIGE ERFENIS VOOR BIESBOSCH EN HOLLANDSCH DIEP

Te hoge kwik-, cadmium- en PCB-gehalten zijn nog altijd aanwezig in het Haringvliet, het Hollandsch Diep en de Biesbosch. Dat blijkt uit de watersysteemrapportage Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). Het rapport presenteert meetresultaten aan flora en fauna vanaf de afsluiting van het Haringvliet in 1970 tot en met 1994.

Sinds de Deltadammen zijn aangelegd bezinkt verontreinigd rivierslib, dat vroeger werd afgevoerd naar zee, in grotere hoeveelheden dan voorheen in de Nieuwe Merwede, het Hollandsch Diep en de Biesbosch. Inmiddels is de waterkwaliteit van de Rijn aanmerkelijk verbeterd. Daardoor zijn de vervuilde waterbodems inmiddels gedeeltelijk afgedekt met schoner slib. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Door opwerveling van slib en door graafactiviteiten van tal van bodemorganismen, die op hun beurt als voedsel dienen voor hogere organismen zoals vissen en vogels, kunnen verontreinigingen zich op hoger niveau in de voedselketens ophopen.

Metingen zijn onder meer uitgevoerd aan aal, een vissoort die door zijn hoge vetgehalte en plaatsgebondenheid een geschikte kandidaat is voor het monitoren van microverontreinigingen in het milieu. Aal uit het Hollandsch Diep of het Haringvliet blijkt nog evenveel kwik te bevatten als in de jaren zeventig (gemiddeld 0,21 tot 0,32 milligram per kilo vis). Deze waarden overschrijden het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) met een factor tien. De norm voor zeven onderzochte PCB's wordt in aal met een factor 15 tot 20 overschreden en daarmee lopen visetende vogels en andere viseters een aanzienlijk risico.

Ook werden in het onderzoek driehoeksmosselen 40 dagen lang in een netje in de onderzochte wateren gehangen. Na afloop bleken de kwikgehalten in de mosselen in Haringvliet en Hollandsch Diep het Maximaal Toelaatbaar Risico net te overschrijden. Bij de gemeten cadmiumgehalten werd het MTR zelfs met een factor 15 overschreden. In de Nieuwe Merwede en de Brabantsche Biesbosch bleken de cadmiumgehalten nog twee- tot driemaal hoger. Volgens de onderzoekers zal de verontreinigde waterbodem nog jarenlang een bron van vervuiling blijven.

    • Marion de Boo