Kritiek Kamer op groeicijfers van kabinet

DEN HAAG, 30 SEPT. De Tweede Kamer heeft felle kritiek op de publicatie door het kabinet van nieuwe cijfers over de economische groei, die volgend jaar op 2,4 procent zou uitkomen in plaats van de gehanteerde 3 procent. In een ambtelijke notitie, die naar de werkgevers en werknemers is gestuurd, wordt rekening gehouden met “een verdere verslechtering” van de economie.

Minister De Vries (Sociale Zaken) deed deze notitie, die afkomstig is van zijn eigen ambtenaren, vanmorgen af als “ambtelijke analyses”. Minister Zalm (Financiën) spreekt van “technische informatie” die bedoeld is om de werknemers aan te zetten tot loonmatiging. Bij de Sociaal-Economische Raad (SER) treffen kabinet, werkgevers en vakbonden elkaar vandaag bij het najaarsoverleg over onder meer de CAO-afspraken.

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 delen niet de vrees van een verdere verslechtering van de economische situatie. Tijdens de algemene en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer typeerde het Tweede-Kamerlid Bakker (D66) deze becijfering als “riskant pessimistisch”. Zijn collega Crone (PvdA) wees er op dat er slechts sprake is van “een ambtelijke notitie”. Bakker is het daar niet mee eens en wijst er op dat minister De Vries zijn fiat heeft gegeven aan de notitie en dus valt de notitie onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister. Hij hekelde de “slechte regie” van het kabinet, dat de Miljoenennota 1999 heeft gebaseerd op een economische groei van 3 procent.

De prognose van 2,4 procent economische groei voor 1999 wordt door economen bij de grote banken gedeeld. De stafgroep economisch onderzoek van de Rabo noemde de raming van 2,4 procent vanmorgen “steeds waarschijnlijker”. ING houdt rekening met 2,25 procent.

Het Internationaal Monetair Fonds rekent in zijn vanmorgen vrijgegeven ramingen voor de wereldeconomie nog wel met 3 procent economische groei in Nederland.

Pagina 3: CDA: 'Jojo-beleid' kabinet

Een econoom van ABN Amro wees vanmorgen op de kans op extra lastenverzwaring, omdat is afgesproken dat begrotingstegenvallers voor driekwart moeten worden opgevangen met een hoger financieringstekort, en voor een kwart met lastenverzwaring.

Ook het CDA gaat uit van een extra lastenverzwaring volgend jaar en de grootste oppositiepartij is zeer kritisch over het belastingbeleid van het kabinet. Na een verlaging in 1998 volgt een lastenstijging volgend jaar en voor de jaren daarna wordt weer een lastenverlichting in het vooruitzicht gesteld. “Een jojo-beleid en niet het CDA-idee van een stabiel beleid”, zei het Kamerlid Balkenende. Hij noemde het financiële beleid van Paars II “riskant” en “kwetsbaar” en hekelde het “expansieve uitgavenbeleid” van Zalm. De stijging van de overheidsuitgaven met tien miljard gulden noemde Balkenende “onverantwoord”, gezien de economische situatie.

In de notitie die minister De Vries eerder deze week naar de werkgevers en werknemers heeft gestuurd als voorbereiding op het vandaag te houden najaarsoverleg houden de ambtenaren rekening met een afnemende economische groei. De ambtenaren van De Vries pleiten voor een “neerwaartse aanpassing van de lonen waaruit blijkt dat de sociale partners de economische pijn van de economische verslechtering eerlijk verdelen”. Ze pleiten voor een loonstijging van 2,7 procent.

D66-afgevaardigde Bakker vindt het “zeer onverstandig” dat het kabinet aan de vooravond van de onderhandelingen een percentage noemt. De vakcentrales FNV en CNV eisen bij de komende CAO-onderhandelingen 3,5 procent en noemen de kabinetsnotitie “onrealistisch”.

Het Kamerlid Giskes vindt dat de overgang van de gulden naar de euro in één keer kan plaatsvinden. Een overgangsperiode is volgens haar niet nodig. Het voorstel van D66 wordt gesteund door de PvdA. De euro wordt op 1 januari 2002 ingevoerd. Aangenomen wordt dat er een overgangstermijn nodig is van zes maanden waarin zowel gulden als euro een wettig betaalmiddel is. In één keer vervangen zou volgens de banken te veel problemen opleveren.