Medische fouten

Advocaat G. Engelgeer meent een mentaliteitsverandering bij medici te kunnen bewerkstelligen door op Internet een lijst te publiceren van 'medische fouten' van artsen (NRC Handelsblad, 12 september). Door deze lijst zouden patiënten een verantwoorde keus kunnen maken voor een arts of ziekenhuis.

Ik meen dat het tegendeel waar is. Door zo'n publicatie worden medici beschuldigd van ernstige feiten zonder dat enige toetsing heeft plaatsgevonden door een onafhankelijke instantie. Daarbij worden artsen ernstig in hun persoonlijke levenssfeer aangetast. Zelfs voor een deskundige is het meestal niet eenvoudig vast te stellen of sprake is van een fout of een complicatie. Een patiënt kan dit doorgaans in het geheel niet beoordelen. Het is de taak van een advocaat en zijn medisch adviseur om het slachtoffer te adviseren of er inderdaad mogelijk sprake is van een fout. De (tucht)rechter geeft hierover het definitieve oordeel en niet mr. Engelgeer of zijn stichting.

Iedere advocaat weet dat tegenover het verhaal van zijn cliënt een geheel andere mening van de wederpartij kan staan. Door zondermeer af te gaan op het verhaal van zijn tipgevers en dit openbaar te maken, handelt Engelgeer niet zoals het een goed advocaat betaamt. Overigens bestaat geen enkel verband tussen de geregistreerde meldingen aan een FONA-commissie en de kwaliteit van het ziekenhuis, zoals Engelgeer suggereert.

Op zich heb ik niets tegen publicatie van rechtelijke uitspraken, die medici aangaan, maar door deze 'zwarte lijst' wordt de consument op het verkeerde been gezet en dreigt de reputatie van goede artsen zonder gegronde reden aangetast teworden.

    • Mr. Ed. F. Klungers