Notitie rente-aftrek

DEN HAAG, 24 SEPT. Het Tweede-Kamerlid Giskes (D66) wil van het kabinet een “brede notitie” over alles wat te maken heeft met de aftrek van hypotheekrente. Giskes wil de aftrek “niet aanpakken of beperken” maar de discussie uit de “taboesfeer” halen. Giskes deed haar verzoek tijdens een overleg met minister Zalm en staatsscretaris Vermeend (Financiën). Ze heeft er genoeg van dat de rente-aftrek zo'n beladen onderwerp is. “Het lijkt wel of we dingen doen die niet door de beugel kunnen. De politiek maakt zich daarmee belachelijk. Het is heel goed dat iedereen weet hoe het zit.”

In het D66-verkiezingsprogramma worden geen voorstellen gedaan om de aftrek te beperken. In het regeerakkoord is vastgelegd dat er niet aan de aftrek wordt getornd.

PvdA-staatssecretaris Vermeend reageerde gisteren voorzichtig op het verzoek van Giskes. Hij wees erop dat in 1996 de toenmalige staatssecretaris Tommel (D66, Volkshuisvesting) nog een notitie naar de Kamer heeft gestuurd over de hypotheekrenteaftrek. Bovendien staat er in 2001 een grootscheepse belastinghervoming op stapel, waarbij de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting fors omlaaggaan. Het bedrag dat met de aftrek is gemoeid, wordt dan automatisch minder. Het lijkt Vermeend dan ook weinig zinvol om nu met een uitgebreide notitie te komen. Maar de staatssecretaris toonde zich wel bereid met zijn collega Remkes van Volkshuisvesting te overleggen over een actualisering van de cijfers. Dit jaar wordt 28 miljard gulden aan hypotheekrente afgetrokken. Daar staat een huurwaardebijtelling tegenover van ruim 9 miljard gulden. Per saldo loopt de schatkist daarmee 19 miljard gulden mis.