DNB betaalt interimdividend

AMSTERDAM, 23 SEPT. Temidden van hectische taferelen op de aandelenbeurzen was de Nederlandse geldmarkt de afgelopen week een oase van rust. De driemaands interbancaire rente, de 'benchmark' van de geldmarkt, bleef de gehele week stabiel op 3,34 procent.

Deze rente is praktisch gelijk aan het speciale beleningstarief. Daaruit volgt dat de geldmarktpartijen tot aan de start van de Economische en Monetaire Unie (EMU) geen renteverhoging meer verwachten. Aangezien een EMU per definitie één geldmarktrente heeft impliceert dit dat de toekomstige EMU-landen die nu nog een hogere geldmarktrente hebben deze naar verwachting fors zullen verlagen.

Het is mogelijk dat de Europese centrale bankiers het niet geheel eens zijn over het tempo waarin deze 'renteconvergentie' moet gebeuren. Bundesbankpresident Tietmeyer pleit voor een spoedige convergentie. Dit zou de geloofwaardigheid van de start van de EMU ten goede kunnen komen. De president van de Ierse centrale bank, die zich geconfronteerd ziet met een (bijna) oververhitte Ierse economie, heeft echter onlangs gezegd de rente pas te verlagen op het laatst mogelijke moment voor de start van de EMU.

Dergelijke kleine strubbelingen in aanloop naar de EMU zouden 'zonder mondiale crisis' wellicht alle aandacht hebben gekregen van de financiale marktpartijen. Nu heeft men belangrijker zaken aan het hoofd.

In de Weekstaat, de verkorte balans van De Nederlandsche Bank, valt een afname van de post Bankbiljetten in omloop met 272 miljoen gulden op. De oorzaak van deze relatief forse afname is niet geheel duidelijk. Wellicht dat er nog wat laatste vakantieguldens zijn teruggevloeid.

De geldmarkt werd verder verruimd door een 446 miljoen gulden hogere speciale belening. Het tegoed van het bankwezen op de Kasreserverekenig is evenwel met 1,3 miljard toegenomen. Dit hangt samen met de betaling van het interimdividend door de centrale bank aan het Rijk. Deze betaling van bijna 600 miljoen gulden is terug te vinden in de afname met 564 miljoen gulden van de post Diverse rekeningen aan passiefzijde. Aangezien het Rijk een constant schatkistsaldo van 50 miljoen gulden nastreeft, heeft de Agent van Financiën de ontvangen middelen meteen op de geldmarkt uitgezet. De betaling van het interimdividend werkt daarmee geldmarktverruimend.

Bron: ING Economisch Bureau