Luxe tehuizen voor rijke bejaarde

HOUTEN, 21 SEPT. Projectontwikkelaar Altus te Houten heeft grote plannen voor de zilveren generatie, de welgestelde ouderen. Met een investering van 240 miljoen gulden zouden 1.200 luxe wooneenheden gerealiseerd kunnen worden, verspreid over dertig verzorgingstehuizen. Kosten per maand: zevenduizend gulden voor een complete verzorging en zonodig verpleging.

Altus-directeur R. Scheerens zegt nog in overleg te zijn met financiers, verzekeraars en organisaties van verpleeghuizen. Op 21 oktober presenteert hij zijn plannen. Volgens Scheerens zijn bejaarden met een bovengemiddeld inkomen sterk ondervertegenwoordigd in de verpleeghuizen. Bovendien blijkt dat zij een onevenredig groot beroep doen op de thuiszorg.

“De mensen met een inkomen boven de 93.000 gulden consumeren vijftien procent van de totale thuiszorg. Dat is tienmaal zo veel als je op grond van hun aantal zou mogen verwachten”, zegt Scheerens. “Die mensen weten kennelijk beter hoe de zorg te bereiken is en ze willen koste wat het kost met thuiszorg bediend worden om niet naar een verpleeghuis te hoeven.” Bestaande verpleeghuizen missen comfort en de particuliere serviceflats bieden meestal geen permanente verpleging. Scheerens wil de nieuwe particuliere zorgcomplexen zoveel mogelijk bij bestaande verpleeghuizen bouwen en in samenhang met de bestaande voorzieningen ontwikkelen. Dat gebeurt “ook uit ideologische overwegingen. Om een tweedeling te voorkomen”, aldus Scheerens.

Projectontwikkelaar Altus is gespecialiseerd in de ontwikkeling van verpleeghuizen. Scheerens is oud-directeur van de KLOZ, de koepel van de particuliere zorgverzekeraars, oud-voorzitter van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg en oud-hoofddirecteur Gezondheidszorg op het ministerie van Volksgezondheid.

Het is nog onduidelijk of er wettelijke belemmeringen zijn. Scheerens wil zijn complexen binnen de wet op de ziekenhuisvoorzieningen (WZV) realiseren. Financiering via de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) is niet aan de orde. Erkenning via de WZV kan veel discussie met gemeentelijke overheden voorkomen, omdat er dan geen bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat een erkenning via de WZV vereist dat Scheerens de gebruikelijke procedure volgt, “maar wij denken dat dat niet zijn bedoeling is”. Buiten de WZV is er geen beletsel en er zijn dan ook al luxueuze verzorgingsflats met verpleging. “Het is de vrije markt. Als de tehuizen niet onder het regime van de sociale verzekeringen vallen, kan Scheerens zijn gang gaan”, aldus de woordvoerder.

Een punt van aandacht van Volksgezondheid is de inkoop van zorg. De kans bestaat dat het particulier initiatief via grote contracten voorrang krijgt. “De staatssecretaris is er heel alert op dat de zorg niet verdwijnt naar de kapitaalkrachtigen en de mensen die op de AWBZ zijn aangewezen nog langer op de wachtlijst staan”, zegt de woordvoerder. Een alternatief is thuiszorg via het particuliere circuit. “In dat geval zal Scheerens de mensen moeten waarschuwen dat ze twee keer voor hetzelfde betalen, want ze betalen al AWBZ-premie.”

Directeur H. Straus van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuiszorg noemt het een 'charmante' gedachte appartementen te koppelen aan bestaande verpleeghuizen. Er is een markt voor, erkent hij. De verpleeghuizen zijn nu gebonden aan strakke regels, zoals het aantal vierkante meters per bed, die weinig ruimte laten voor differentiatie. “Er is al geruime tijd allerlei discussie of we binnen de reguliere gezondheidszorg kunnen proberen om iets meer te doen voor mensen met meer geld.”

    • Bert Determeijer