Voorlopige ramingen; Schade door wateroverlast één miljard

ROTTERDAM, 17 SEPT. De schade als gevolg van de wateroverlast van de afgelopen dagen loopt vermoedelijk op naar een miljard gulden.

Dat blijkt uit voorlopige ramingen van de provincies en de land- en tuinbouworganisaties in de getroffen gebieden.

Alleen al in het westen van Brabant heeft de wateroverlast voor 340 miljoen gulden schade aangericht. De provincie Zeeland komt in een eerste inventarisatie op ruim 100 miljoen gulden. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland waren vanmorgen nog druk met het inventariseren van de schademeldingen.

Volgens een woordvoerder loopt de schade zeker in de honderden miljoenen guldens. Daarbovenop komt nog de schade voor boeren en tuinders in het Westland. De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, die de schade voor de agrarische sector in het gebied inventariseert, schat dat bedrag op zeker 100 miljoen gulden.

De Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, F. Houben, heeft een dringend beroep gedaan op het kabinet om de getroffen gebieden in zijn provincie uit te roepen tot rampgebied. In dat geval treedt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen in werking. Gedupeerden met een schadeclaim die niet door de verzekering wordt gedekt, kunnen dan van het rijk een schadevergoeding krijgen. Ook burgemeester Deetman van Den Haag heeft namens de getroffen gemeenten in Zuid-Holland een brief geschreven aan premier Kok, waarin hij het kabinet oproept gedupeerde ondernemers en particulieren te helpen.

Het kabinet besluit morgen of de wet in werking treedt. Pas daarna zal de hoogte van een schadeuitkering worden vastgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert vandaag in kaart te brengen waar ondernemers en particulieren zijn getroffen door de wateroverlast. Als het kabinet morgen de getroffen gebieden uitroept tot rampgebied, zullen taxateurs de schade per geval onderzoeken.

Het Hoogheemraadschap van Delfland, dat onder andere verantwoordelijk is voor het Westland, verwacht dat morgen het waterpeil in de polders met kassen en woningbouw weer op het normale niveau is. De polders met grasland zijn waarschijnlijk begin volgende week droog.

De waterschappen kunnen op dit moment niet sneller pompen. De kans bestaat dat er schade ontstaat aan de dijken. De waterkeringen zijn door het hoge water zo verzadigd dat gemakkelijk scheuren kunnen ontstaan.