Troonrede

DE TELEGRAAF

De Troonrede en de Miljoenennota staan meer dan in het regeerakkoord van twee maanden geleden in het teken van de onzekere economische en financiële situatie in de wereld. Dit maakt het realiteitsgehalte van de vooruitzichten voor 1999 zo ongewis.

Terecht heeft dat niet tot fundamentele aanpassingen in het beleid geleid. Niemand weet nog of alle dreigende plagen Nederland ook daadwerkelijk zullen teisteren. De waan van de dag mag geen leidraad zijn. Het heeft ook geen zin zich een al te groot pessimisme aan te praten. Dat werkt contraproductief.

[...]Dat het tekort volgend jaar als de economie behoorlijk draait gelijk blijft aan dit jaar, ontsiert de rijksbegroting 1999. De uitgavenstijgingen hadden gelijke tred moeten houden met de bezuinigingen.

ALGEMEEN DAGBLAD

Termen als weerbaarheid en stabilteit die zijn geïntroduceerd om het beleid van de komende vier jaar herkenbaarheid te verschaffen spreken vooralsnog niet erg tot de verbeelding.

[...]Toch schreeuwt de ambitie van de nieuwe regering om een duidelijk omschreven motief. Althans na decennia van uitsluitend bezuinigen bestaat er een onmiskenbare behoefte van beleidsmakers in Den Haag in niet verhullende taal te horen wat nu eigenlijk de bedoeling is. In dat opzicht schieten Troonrede en Miljoenennota tekort, wat niet wil zeggen dat de bedoelingen niet deugen of op voorhand gedoemd zijn te mislukken.

DE VOLKSKRANT

De boekhouding van Paars II is de afgelopen weken onder vuur genomen. De uitgaven zouden te hoog, de bezuinigingen juist te laag zijn uitgevallen en het terugdringen van het financieringstekort zou niet de prioriteit krijgen die het verdient. Die kritiek doet wat paniekerig aan.

[...]Toch valt er met deze Miljoenennota goed te leven. Tegen een wat mindere conjunctuur lijkt zij in elk geval goed bestand te zijn.

TROUW

Nu de overheidsfinanciën behoorlijk op orde zijn, is het zaak de publieke armoede krachtig te lijf te gaan. De behoedzaamheid mag geen afbreuk doen aan de ambiteuze plannen op het terrein van de zorg en het onderwijs. De uitstoot van kooldioxide zal krachtiger teruggedrongen moeten worden. Die stijgt nog altijd in plaats van te dalen. Hier toont paars zich onmachtig.

[...]Lucebert schonk ons de dichtregels 'Alles van waarde is weerloos'. Dat slaat in het bijzonder op het milieu, de natuur en het landschap. Als ergens de weerbaarheid vergroot moet worden, dan wel hier.

REFORMATORISCH DAGBLAD

Kok wil stabiliteit en weerbaarheid. Maar naast gebrek aan visie geeft de Troonrede evenals het regeerakkoord van juli en de regeringsverklaring van augustus duidelijk blijk van een gebrek aan fundering van dit kabinet in de joods-christelijke traditie van ons land.

Ook daarin is dit kabinet een representant van de meerderheid van ons volk. Dat gebrek heeft tot gevolg dat de Nederlandse samenleving zich de door premier gewenste stabiliteit en weerbaarheid nooit in volle breedte en diepgang zal eigen maken en dat de regering daartoe ook niet de juiste stimulansen geeft.

NEDERLANDS DAGBLAD

Koks benadering van de landspolitiek is materieel en instrumenteel. Ze gaat zelfs zo ver dat niet materiële vraagstukken als dat van de veiligheid op straat door hem primair in economische categorieën vertaald worden. [...]Men kan Kok en de zijnen die verengde visie kwalijk nemen, een visie is het niettemin wel. Die van de huisvader namelijk die zich zeer inspant voor de materiële toekomst van zijn kinderen en daarmee ook hun geestelijk welbevinden denkt veilig te stellen. En die zich hogelijk verbaast als ze niet gelukkig worden.