Hoofdlijnen uit de begroting

De uitgaven van het rijk bedragen 231,9 miljard gulden. Het rijk incasseert 213,6 miljard gulden.

Het bruto binnenlands product, het totaal van wat er in Nederland wordt omgezet aan goederen en diensten, bedraagt 780,4 miljard gulden. Het bbp per hoofd bedraagt ruim 49.000 gulden.

De staatsschuld stijgt volgend jaar met 6,9 miljard gulden tot 518.356.000.000 gulden. Omgerekend bedraagt de staatsschuld 33.016 gulden per inwoner.

Over de staatsschuld moet 31,2 miljard gulden rente worden betaald. Per dag betaalt iedere Nederlander ƒ 5,44 rente over de staatsschuld.

Het financieringstekort van de overheid bedraagt 1,3 procent. De staatsschuldquote (schuld als percentage van het bbp) bedraagt 66,4. Nederland kwalificeert zich voor de Economische en Monetaire Unie die 1 januari 1999 van start gaat.

Beheersing van de EU-uitgaven wordt “hoofdpunt” van het beleid.

De economische groei van 3 procent leidt tot een stijging van de werkgelegenheid met 1,75 procent. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt met 20.000 naar 605.000.

Op het defensiebudget wordt 375 miljoen bezuinigd; een kwart van de totale bezuinigingen.

De koopkracht van iemand met een inkomen van 55.000 gulden stijgt met 0,75 procent.

Het belastingstelsel wordt uitgebreid met een extra schijf. Over de eerste 15.000 gulden moet 35,75 procent aan belastingen en premies worden betaald. Voor de volgende 33.000 gulden geldt

37,05 procent; de volgende 57.500 gulden wordt belast tegen 50 procent. Het tarief van 60 procent geldt voor inkomens boven de 105.500 gulden.

De premie voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten gaat op 1 januari omhoog van 9,6 procent naar 10,25 procent. Ook de premie voor het ziekenfonds stijgt. Het percentage dat de werknemer betaalt gaat van 1,2 naar 1,55. De nominale premie voor het ziekenfonds mag 140 gulden stijgen tot maximaal 356 gulden. Het kabinet verwacht dat de premie voor de particuliere ziektekostenpolis in 1999 met zo'n 8 procent zal worden verhoogd.

Er wordt 65 miljoen gulden extra uitgetrokken voor subsidies voor kinderopvangplaatsen. Werkgevers mogen de kosten die zij maken voor de kinderopvang

in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting. Dit percentage wordt verhoogd van 20 tot 30 procent (kosten 25 miljoen gulden).

Er komt een wettelijk recht op het werken in deeltijd. Het wetsvoorstel wordt vóór 1 januari 1999 ingediend.

Er komen 20.000 Melkertbanen bij gemeenten en in de zorg bovenop de 40.000 van het vorige kabinet.

Er is 200 miljoen gulden extra beschikbaar voor het terugdringen van de wachtlijsten in de sociale werkvoorziening.

Het kabinet trekt 250 miljoen gulden uit om over maximaal vijf jaar elke werkloze binnen één jaar scholing, werkervaring of bemiddeling aan te bieden.

Nieuwe werklozen van 57,5 jaar en ouder die een passende baan aangeboden krijgen, worden verplicht deze te aanvaarden.

Voor de inkomens tot ongeveer 47.000 gulden worden de lasten met een half miljard gulden verlaagd.

Voor energiebesparende maatregelen wordt 70 miljoen gulden uitgetrokken.

Het aantal rijksambtenaren daalt met ruim 3.000 naar 104.445.

Vanaf eind deze maand moeten allochtonen die naar Nederland komen, verplicht inburgeren. Ze krijgen dan Nederlands, maatschappijleer en beroepenoriëntatie.

Boetes worden verhoogd met zo'n tien procent.

Voor de uitbreiding van politie en justitie is 175 miljoen gulden extra beschikbaar.

Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, wordt volgend jaar 78 miljoen gulden uitgetrokken, oplopend tot 209 miljoen gulden in 2002.

De hoogte van het collegegeld wordt gekoppeld aan de inflatie (1,75 procent) en bedraagt volgend jaar 2.805 gulden.

Ouders van gehandicapte kinderen krijgen vanaf komend schooljaar meer vrijheid zelf een school uit te kiezen. Niet de school maar de ouders ontvangen het extra geld dat het ministerie van Onderwijs voor deze leerlingen beschikbaar stelt.

De sport, met uitzondering van de topsport, krijgt 12 miljoen gulden extra. Het budget stijgt de komende jaren geleidelijk tot 110 miljoen gulden.

Voor cultuur is in 1999 vijftien miljoen gulden extra beschikbaar en dat bedrag loopt op tot 60 miljoen in 2002. Dit geld gaat vooral naar de ontwikkeling van vernieuwende kunstvormen, podiumkunsten, de Nederlandse film en het Aankoopfonds dat belangrijke kunstwerken voor Nederland moet behouden en verwerven.

Het aantal geneesmiddelen dat het ziekenfonds vergoedt, wordt verminderd. Pijnbestrijders, zoals paracetamol, moeten door de patiënt zelf worden betaald. Besparing: 130 miljoen gulden.