Natuurontwikkeling achter op schema

WAGENINGEN, 14 SEPT. Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een aaneengesloten lint van natuurgebieden, komt minder snel tot stand dan gepland. Ook loopt het aantal soorten planten en dieren (biodiversiteit) nog steeds achteruit.

Dat staat in de eerste Natuurbalans die het Natuurplanbureau vandaag in Wageningen heeft gepresenteerd. Het Natuurplanbureau is een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

Het plan om een aaneengesloten stuk natuur te maken, de EHS, stamt uit het Natuurbeleidsplan van 1990. De bedoeling was toen om eind 1998 op papier te hebben welke gronden tot de EHS zouden gaan behoren. De provincies moeten die 'begrenzing' aangeven. Op dit moment is echter pas 70 procent begrensd en ziet het er ook niet naar uit dat dat voor het eind van het jaar lukt, aldus de Natuurbalans.

Ook de fase na de begrenzing, de aankoop van de gronden, loopt sterk achter op het schema. Een belangrijke oorzaak zijn de steeds stijgende grondprijzen. Om toch enigszins in de buurt te komen van de doelstelling om de EHS in 2018 rond te hebben, zou vaker het instrument van onteigening moeten worden ingezet, vinden RIVM en DLO.

De opstellers van de Natuurbalans constateren dat het landschap eenzijdiger wordt. Er verdwijnen landschappen met een streekeigen karakter zoals droogmakerijen en veenweidegebeiden.