Uitstoot van CO 2 pct toegenomen

DEN HAAG, 9 SEPT. De uitstoot van CO in Nederland is vorig jaar met circa twee procent toegenomen. Daardoor zal het de komende jaren aanzienlijk moeilijker worden voor Nederland om aan zijn internationale verplichtingen te voldoen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit blijkt uit de Milieubalans 1998 die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gisteren heeft gepubliceerd.

Het RIVM heeft verder vastgesteld dat de uitstoot van een groot aantal andere schadelijke stoffen, zoals stikstof en zwaveldioxide, vorig jaar verder is gedaald ondanks de sterke economische groei, die onvermijdelijk gepaard ging met meer energieverbruik, meer mobiliteit en meer afval. In sommige opzichten is Nederland dus schoner geworden.

Het RIVM, dat in de Milieubalans ook de veiligheid bij Schiphol onder de loep nam, stelt dat de veiligheid rond de luchthaven sinds 1990 is verminderd. Dat is zowel te wijten aan het grotere aantal mensen dat in de buurt van het vliegveld is komen wonen als aan het steeds maar toenemende aantal vluchten. De kans dat een inwoner van een wijk als Buitenveldert om het leven komt bij een auto-ongeluk blijft echter volgens RIVM-directeur N. van Egmond nog altijd ten minste tweemaal zo groot als het risico dat hij slachtoffer wordt van een luchtramp.

Minister Pronk (VROM), die gisteren de Milieubalans officieel in ontvangst nam, noemde dat toch aanleiding voor een nieuw onderzoek naar de veiligheid rond Schiphol.

Het RIVM heeft in het recente verleden vaker gewezen op de afgenomen veiligheid op Schiphol. Het instituut meent dat de situatie sterk zou verbeteren, als de al lang geplande vijfde baan eenmaal is aangelegd. De Buitenveldertbaan, die voor de meeste risico's zorgt, zou dan buiten gebruik kunnen worden gesteld. Een vijfde baan zou ook tot veel minder geluidsoverlast voor de omwonenden leiden.

De Milieubalans stelt verder dat er vorig jaar een 'ontkoppeling' tot stand is gebracht tussen economische groei en milieuvervuiling. Dat wil zeggen dat de vervuiling minder snel voortschrijdt dan de economie groeit. Het tempo van de verbeteringen is echter lager dan eerder was gehoopt.

Pagina 2: Doelen worden 10 jaar later gehaald

Het RIVM heeft uitgerekend dat, als de toestand zich blijft ontwikkelen zoals tot nu toe, de milieudoelstellingen van het kabinet voor het jaar 2000 pas tien jaar later zullen zijn verwezenlijkt. Dit geldt zowel voor het klimaatbeleid als voor de verzuring van de grond. Herstel van de vegetatie en de daarvan afhankelijke fauna is nog nauwelijks opgetreden, aldus de Milieubalans. Wel is de waterkwaliteit over het algemeen verbeterd.

Ook als het kabinet de maatregelen zou overnemen die begin dit jaar in het derde Nationaal Milieubeleidsplan werden voorgesteld, zouden de doelstellingen niet worden gehaald. Van de beleidsplannen uit het vorige milieubeleidsplan is de afgelopen vier jaar de helft ten uitvoering gebracht.

Pronk zei dat de bevindingen van het RIVM uitwijzen dat het gevoerde milieubeleid van het kabinet vruchten begint af te werpen, zonder dat dit reden is tot een verflauwing van de inspanningen. Pronk: “Integendeel, de milieudruk is nog te hoog.” De minister herinnerde bovendien aan de opmerking van premier Kok bij het debat over de regeringsverklaring. Kok zei dat “de lat hoger moet worden gelegd” op milieugebied.

Voornaamste zorg blijft de nog steeds krachtig toenemende uitstoot van CO, het belangrijkste gas waarvan wordt aangenomen dat het de temperatuur op aarde helpt verhogen. Die uitstoot is vorig jaar met zo'n 2 procent toegenomen, een iets snellere groei dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Het RIVM voorspelt dat de uitstoot van CO ook de komende jaren nog zal blijven toenemen. Dit niettegenstaande de oorspronkelijke doelstelling van het kabinet om de uitstoot van CO in het jaar 2000 met 3 procent te hebben verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990. In 1997 lag de emissie van CO al 10,8 procent boven het niveau van 1990.

Pronks voorganger M. de Boer sprak in juni in EU-verband af dat het Nederlandse aandeel in de uitstoot van vier broeikasgassen (waaronder CO) met 6 procent te verminderen in het jaar 2010. Ook daarbij geldt 1990 als ijkjaar. Naarmate de uitstoot van CO echter langer blijft stijgen, wordt het onwaarschijnlijker dat Nederland deze doelstelling kan verwezenlijken.