Kiosk

INTERNATIONALE SPECTATOR

Verkiezingen voor een president van Europa zouden de publieke belangstelling voor de activiteiten van de Unie kunnen doen toenemen, maar voorlopig zitten die er niet in. Ben Knapen, directeur Corporate Communication van Philips, constateert in de Internationale Spectator dat Brussel voor de politiek en de journalistiek nog altijd ver weg en abstract is. Bovendien spreken ze daar veel beter Frans dan wij. Er is behoefte aan een beter beeld van de relevantie van Europa, het moet duidelijker worden waar we invloed kunnen uitoefenen en beleidsmakers en media moeten elkaar harder confronteren met de onvermijdelijkheden van Europa, meent Knapen. Daartoe zouden politieke partijen een discussie moeten ontwikkelen over de vraag welke Nederlandse verworvenheden zij in het Europees kader willen behouden en op welke punten we tot compromissen bereid zijn. De regering van haar kant zou een onderhandelingsplan moeten ontwikkelen en regelmatig moeten melden in hoeverre de daarin geformuleerde doeleinden zijn bereikt. “Zo'n Retour Brussel-programma zou een document kunnen zijn dat de nieuw aangetreden regering als een aanvullend regeerakkoord vóór Prinsjesdag ondertekent en in de Kamer ter discussie stelt.”