Conflict Westerkerk naar hoger plan getild

Het centraal bestuur van de Hervormde Kerk in Amsterdam wil niets meer te maken hebben met de conflicten binnen de Westerkerk-gemeente. De kwestie is overgedragen aan het Noord-Hollandse provinciale kerkbestuur.

AMSTERDAM, 25 AUG. Nadat op lokaal niveau de pogingen zijn mislukt om een oplossing te vinden voor het conflict, zal nu het provinciale kerkbestuur zich over de kwestie-Westerkerk buigen. Komt ook dat er niet uit, dan kan de landelijke synode van de Hervormde Kerk in laatste en hoogste instantie eventueel de kerkenraad van de Westerkerk ontheffen van zijn bevoegdheden. Binnen de kerk is een ruzie gaande tussen voorganger ds. F. Oosterwijk en een deel van de kerkgemeente.

Met de mogelijkheid van schorsing van de predikant van de Westerkerk, een persoon die geacht wordt van Godswege gewijd te zijn, wordt niet gerekend. Daarvan kan slechts sprake zijn in geval van seksueel wangedrag of van financiële malversaties.

Het centrale kerkbestuur in Amsterdam is zeer verbolgen dat de kerkenraad en dominee Oosterwijk weinig medewerking hebben verleend bij de oplossing van de gerezen problemen. Deze centrale kerkenraad had een 'plan van aanpak' voor oplossing van de crisis opgesteld en begeleiding aanbevolen van de kerkenraad door ds. J. Smit uit Heemstede, die tevens organisatiedeskundige is bij het accountantsconcern KPMG.

Maar dit voorstel werd na aanvankelijk positief te zijn ontvangen, tenslotte toch zonder meer van de hand gewezen.

Volgens E. Mathies, de secretaris en woordvoerder van de centrale kerkenraad, wilden de betrokkenen blijkbaar liever gebruik van eigen begeleiders, zoals ds. A.H. van den Heuvel (oud-predikant en oud-Vara-en oud-NOS-voorzitter) en diens echtgenote, N. van Oostveen (oud-presentatrice van de NOS en voormalig woordvoerder van de burgemeester van Amsterdam). Van den Heuvel vervult ook regelmatig preekbeurten in de Westerkerk en heeft die in tegenstelling tot andere predikanten niet opgezegd.

Mathies zegt dat de kwestie van het minder goed functioneren van dominee Oosterwijk en de kerkenraad van de Wester zo problematisch ligt dat zij de krachten van de centrale kerkenraad te boven gaat.

Mathies: “We worden hier stapelgek van, het gaat onze krachten te boven. Daarom hebben we gisteren besloten het aan de provinciale kerkvergadering over te dragen, nadat er maand in maand uit in een slakkengang besprekingen hebben plaatsgevonden. Vorige week kwam de zaak in een stroomversnelling door een persconferentie van het comité 'Redt de Wester', een instelling waarmee we vanwege zijn gebrek aan niveau niets te maken willen hebben. Het comité kreeg wel veel publiciteit, tot in alle hoeken van het land. Met zoveel verontrusting over het instituut kerk werd het te gek. Dit kunnen we op lokaal niveau niet meer aan. Ja, het is in de Hervormde Kerk niet makkelijk om problemen op te lossen. Toen er (begin dit jaar - red.) in de Gereformeerde Kerken zo'n ophef was over een predikant die zich tot pedofiel had bekend, nam de gereformeerde synode vrijwel onmiddellijk maatregelen. Maar bij ons gaat dat niet. Binnen de Hervormde Kerk gaat het heel wat trager”.

De centrale kerkenraad, die het bestuur heeft over alle hervormde kerken in Amsterdam, blijft zich zeer bezorgd maken over de Westerkerkgemeenschap. Hij heeft honderden brieven van verontruste kerkleden en kerkgangers ontvangen en kan die hoeveelheid administratief nauwelijks aan. De kerkenraad, die onder leiding staat van een oud-beroepsmilitair, weigert mee te werken en van speciale begeleiding van de predikante is ook nauwelijks sprake.

In het televisieprogramma NOVA zei de omstreden voorganger ds. Oosterwijk gisteravond dat zij heeft overwogen haar functie neer te leggen, aangezien ze erg geschrokken was van de boosaardigheid waarmee ze werd tegemoet getreden. Ook noemde ze het 'onverdraaglijk' dat mensen in de kerk zo met elkaar omgaan als in de Westerkerk het geval is.

“Al drie jaar lang”, aldus Oosterwijk in NOVA, “geef ik mijn beste krachten om niet het kwade, maar het goede te zoeken. Daar wil ik mee doorgaan.”